กรมการค้าแจกเมล็ดพันธุ์ข้าวผู้ประสบภัย

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายประเสริฐ โกศัลวิตร อธิบดีกรมการข้าว เปิดเผยว่า กรมการข้าวได้สำรองเมล็ดพันธุ์ข้าว ไว้สำหรับเป็นหลักประกันในภาวะฉุกเฉิน เมื่อเกิดภัยพิบัติร้ายแรงต่างๆ โดยพร้อมที่จะนำเมล็ดพันธุ์ข้าวแจกจ่ายให้กับชาวนาที่ขาดแคลน
ได้ปลูกทำเป็นแปลงขยายพันธุ์ ทั้งนี้ โดยมีหลักเกณฑ์ว่า เกษตรกร หรือกลุ่มเกษตรกร ตั้งแต่ 5 รายขึ้นไป รายใดประสบปัญหาภัยพิบัติ หรือได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติร้ายแรง จนทำให้ข้าวที่ปลูกไว้เสียหายอย่างสิ้นเชิง หรือเสียหายมากกว่าร้อยละ 80 รวมทั้ง ในพื้นที่ทุรกันดาร และขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ข้าวเพาะปลูก สามารถขอรับการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวได้ โดยยื่นแบบคำขอรับการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าว ตามที่กรมการข้าวกำหนด ผ่านองค์การบริหารส่วนตำบลภายใน 7 วัน นับจากวันที่จังหวัดได้ประกาศเป็นเขตภัยพิบัติเป็นกรณีฉุกเฉิน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือเกษตรกร ที่ได้รับความเสียหายหรือผลกระทบ ยื่นขอรับการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าว โดยตรงกับกรมการข้าว

ทั้งนี้ กรมการข้าวขอสงวนสิทธิ์ในการให้เมล็ดพันธุ์ เฉพาะชนิดพันธุ์ข้าว ตามโครงการที่มีเหลืออยู่ขณะนี้ ประมาณ 2,794 ตัน อัตราในการให้เมล็ดพันธุ์ คือ นาดำ 7 กิโลกรัมต่อไร่ นาหว่าน 15 กิโลกรัมต่อไร่ โดยจะให้ไม่เกินกลุ่มละ
200 ไร่ หรือรายละไม่เกิน 10 ไร่ ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของแต่ละราย และดุลยพินิจของคณะกรรมการกลั่นกรองการสั่งจ่ายเมล็ดพันธุ์