สภาสูงเลือก''ศรีราชา''นั่งผู้ตรวจฯ

ได้เสียงหนุนท่วมท้นแทน-ธีระเดช

เมื่อวันที่ 15 ก.พ. ที่รัฐสภา ที่ประชุมวุฒิสภา ที่มีนายนิคม ไวยรัชยพานิช รองประธานวุฒิสภาคนที่หนึ่ง เป็นประธาน ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดิน แทนตำแหน่งที่ว่างลง เนื่องจาก พล.อ.ธีระเดช มีเพียร ผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้ครบวาระการดำรงตำแหน่ง โดยนายธีรจิตต์ สถิโรตมวงศ์ ส.ว.สรรหา ในฐานะประธานคณะกรรมาธิกาามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของผู้ ได้รับการเสนอชื่อ ได้เสนอรายงานต่อที่ประชุม ซึ่งที่ประชุมได้ทำการประชุมลับ รวมเวลา ประมาณ 30 นาที

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากนั้นที่ประชุมวุฒิสภาก็ได้ลงมติเห็นชอบให้นายศรีราชา เจริญพานิช เลขาธิการผู้ตรวจการแผ่นดิน ให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดินต่อไป ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จำนวน 116 เสียง ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหาผู้ตรวจการแผ่นดิน ที่มีนายสบ โชค สุขารมณ์ ประธานศาลฎีกา เป็นประธาน ได้พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม และลงคะแนนเลือกนายศรีราชา ด้วยคะแนน 4 ต่อ 2 เสียง จากผู้สมัครทั้งหมดจำนวน 20 คน เมื่อวันที่ 19 ม.ค. ที่ผ่านมาก่อนที่จะเสนอให้ที่ประชุมวุฒิสภาเห็นชอบ.

เรื่องล่าสุดของหมวด การเมือง

ดูหมวด การเมือง ทั้งหมด