BBL ยันไม่มีเงินลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ 4 ประเทศยุโรป

แต่อย่างไรก็ตาม ยอมรับว่าอาจมีการปล่อยกู้ โดยการใช้สกุลเงินยูโรบ้างเล็กน้อย เนื่องจากในการปล่อยกู้ต้องขึ้นอยู่กับลูกค้าว่าต้องการใช้สกุลเงินใด ทั้งนี้มองว่าบทบาทของสกุลเงินยูโรในตลาดโลกยังไม่มากนักเมื่อเทียบกับค่าเงินสกุลดอลลาร์ แม้ว่าจะมีการค้าขายกับทวีปยุโรปอยู่พอสมควร

นายสิงห์ กล่าวอีกว่า ในส่วนของลูกค้าธนาคารที่มีการทำธุรกิจผ่านสกุลเงินยูโรธนาคารได้ติดตามอย่างใกล้ชิด ประกอบกับการประเมินธุรกิจของลูกค้าซึ่งส่วนใหญ่แล้วการค้าขายกับประเทศโปรตุเกสและกรีซ มีเพียงเล็กน้อย แม้ว่าตลาดยุโรปจะสำคัญ แต่ส่วนใหญ่จะเป็นการค้าขายในประเทศที่มีขนาดใหญ่ในยุโรปเท่านั้น               

เรื่องล่าสุดของหมวด เศรษฐกิจ

ดูหมวด เศรษฐกิจ ทั้งหมด