ได้ข้อสรุปผลสอบสัญญาดอนเมืองโทลล์เวย์

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายสุพจน์ ทรัพย์ล้อม ปลัดกระทรวงคมนาคม เปิดเผย ถึงความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาค่าผ่านทาง และการแก้ไขสัญญาระหว่างกรมทางหลวงกับบริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) ว่า กระทรวงคมนาคมได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นสอบสวน การแก้ไขสัญญา 2 ครั้ง คือในปี 2539 และ 2550 ว่า มีประเด็นที่ทำให้ภาครัฐ สูญเสียประโยชน์หรือไม่ ซึ่งขณะนี้ ผลสอบสวนได้ข้อสรุปแล้ว และกระทรวงคมนาคม ได้ส่งเรื่องกลับไปให้กรมทางหลวงไขข้อสงสัย ในประเด็นที่เกิดจากผลการสอบสวน 2-3 ประเด็น และให้รายงานผลกลับมา ให้กระทรวงคมนาคมรับทราบ

สำหรับประเด็นที่มีข้อสงสัยทางข้อกฎหมายของการแก้ไขสัญญาทั้ง 2 ครั้ง ที่นำไปสู่การแก้ไขสัญญา เช่น การที่เอกชนระบุว่า ได้รับผลกระทบจากนโยบายของรัฐ ทำให้เก็บรายได้ค่าผ่านทางลดลง โดยเฉพาะ การที่รัฐบาลได้มีการย้ายการใช้ท่าอากาศยานดอนเมือง ไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ซึ่งเรื่องนี้ มีการอ้างประเด็นดังกล่าว ทั้ง 2 ครั้ง ทั้งที่การแก้ไขสัญญามีอายุห่างกันระหว่าง 2 ครั้ง ถึง 10 ปี โดยต้องมาพิจารณาว่า เป็นข้อเรียกร้องที่ซ้ำซ้อนในการแก้ไขสัญญาทั้ง 2 ครั้งหรือไม่

ส่วนประเด็นที่มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ฟ้องร้องต่อศาลปกครอง ขอให้ดอนเมืองโทลล์เวย์ กลับไปจัดเก็บค่าผ่านทางในราคาเดิมนั้น ปลัดกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า ในเรื่องนี้ ผลจะออกมาอย่างไร จะขึ้นอยู่กับคำสั่งของศาล แต่สาเหตุที่กระทรวงคมนาคม ไม่ไปขัดขวางให้เอกชนขึ้นค่าผ่านทาง เนื่องจาก ไม่สามารถรับเงื่อนไขที่เอกชน จะขอขยายอายุสัมปทานได้อีก เนื่องจาก ตามข้อเท็จจริง สัญญาระหว่างดอนเมืองโทลล์เวย์ และกรมทางหลวง ได้มีการขยายจนมีอายุสัมปทานถึง 45 ปีแล้ว หากมากกว่านี้ เมื่อมีการส่งมอบโครงการคืนกรมทางหลวง หลังครบสัญญา ทางยกระดับก็จะมีสภาพทรุดโทรม และต้องเสียงบประมาณในการซ่อมแซมมาก