รมช.คลังเผยครม.เห็นชอบร่างพรบ.ศุลกากร

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์ รองรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่า คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติศุลกากร เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย ว่าด้วยศุลกากร ปรับปรุงอัตราโทษให้เป็นไปด้วยความเป็นธรรม และ
เหมาะสมยิ่งขึ้น เพื่อเป็นการปฏิรูป ในการดำเนินโครงการปฏิรูปกรมศุลกากร ที่มีเป้าหมายเพื่อเปลี่ยนบทบาทของกรมศุลกากร จากเดิมที่เป็นผู้เก็บภาษีเพียงอย่างเดียว มาเป็นผู้อำนวยความสะดวกเพื่อการค้า เนื่องจาก มีความจำ
เป็น เพื่อปรับเปลี่ยนบทบาทของกรมศุลกากร เพื่อให้มีความโปร่งใสในการทำงาน และลดภาระแก่ผู้ประกอบการ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เพราะปัจจุบันไทยพึ่งพาการส่งออก ในสัดส่วนที่สูง ถึงร้อยละ 70 ของจีดีพี
ดังนั้น จึงเป็นการสนับสนุนให้เศรษฐกิจไทย มีการเติบโตในระยะยาว


อย่างไรก็ตาม หลังจากร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ผ่านการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล้ว จะนำสู่คณะกรรมการกฤษฎีกา เพื่อพิจารณาร่างกฎหมายดังกล่าว ก่อนส่งต่อให้รัฐสภา พิจารณาต่อไป