ครม.อนุมัติงบให้มหาดไทย750 ล้านบาท

INN News

สนับสนุนเนื้อหานายศุภชัย ใจสมุทร รองโฆษกประจำสำนักนายกฯ แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีว่าที่ประชุมอนุมัติจัดสรรงบประมาณกว่า 750 ล้านบาท จากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณปี 53 เป็นงบกลางรายการเงินสำรองจ่าย
เพื่อกรณีฉุกเฉิน หรือจำเป็นให้กับกระทรวงมหาดไทย เพื่อสนับสนุนการดำเนินการแก่จังหวัดละ 10 ล้านบาท ทั้งนี้สำนักงบประมาณชี้แจงต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี โดยจะมีการเฉลี่ยเพิ่มเติมให้จังหวัดต่าง ๆ อีกจังหวัดละ 35
ล้านบาท ขณะเดียวกันที่ประชุมมีมติเห็นชอบการดำเนินการแก้ไขปัญหา และพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ พร้อมกับอนุมติหลักการให้จัดตั้งสถานีตำรวจท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยให้สังกัดกอง
บังคับการตำรวจท่องเที่ยว

อย่างไรก็ตามใช้งบประมาณในการจัดตั้งสถานีตำรวจ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิกว่า 109 ล้านบาท / ปี ส่วนสถานีตำรวจภูธรราชาเทวะ จะย้ายไปที่ทำการใหม่คือ สภ.บางพลี ในปัจจุบัน โดยจัดสรรงบประมาณกว่า 18 ล้านบาท ให้กับผู้ว่า
ราชการ จ.สมุทรปราการ เพื่อก่อสร้าง สภ.บางพลีใหม่ด้วย โดยมอบให้กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติรับไปดำเนินการต่อไป