วุฒิสภาตั้งคณะกรรมการจริยธรรม

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ในการประชุมวุฒิสภา เพื่อพิจารณาร่างข้อบังคับ เกี่ยวกับประมวลจริยธรรม ของสมาชิกวุฒิสภา และกรรมาธิการ ซึ่งมีสาระสำคัญ ในการกำหนดกรอบปฏิบัติหน้าที่ของ ส.ว. และกรรมาธิการ ให้เป็นไปอย่างสุจริต เที่ยงธรรม มี
ความเป็นอิสระ เป็นไปตามจริยธรรม โดยกำหนดให้มีคณะกรรมการจริยธรรมวุฒิสภา 9 คน มาจากส.ว. เลือกกันเอง อยู่ในวาระสภาละ 1 ปี มีหน้าที่สนับสนุนให้มีการปฏิบัติไปตามข้อบังคับ และรับคำร้องเกี่ยวกับจริยธรรมของ ส.ว.
ทั้งนี้ หากพิจารณาแล้ว มีกรณีใด ฝ่าฝืนร้ายแรง ให้ส่งเรื่องให้ผู้ตรวจการแผ่นดิน หรือ ส.ว.จำนวน ไม่น้อยกว่า 1 ใน 4 สามารถเข้าชื่อร้องต่อประธานวุฒิสภา เพื่อให้สมาชิกผู้นั้น พ้นจากสมาชิกสภาพ ตามมาตรารัฐธรรมนูญ 274 โดยส.ว.ส่วนใหญ่ ได้อภิปรายปัดแก้ถ้อยคำของร่าง ตั้งแต่ข้อ 1-26 ซึ่งใช้เวลานานกว่า 4 ช.ม. จากนั้น เป็นการพิจารณาข้อ 27 ว่าด้วย คณะกรรมการจริยธรรม ซึ่งในชั้นกรรมาธิการ มีการปรับปรุงเพิ่มเติม ให้มีคณะกรรมการ 3 ชุด เพื่อตรวจสอบคำร้องเรียน ขณะที่ร่างวุฒิสภารับหลักการ ให้มีการกำหนดคณะกรรมการเพียงชุดเดียว ทำให้ประธานในที่ประชุม สั่งเลื่อนการพิจารณาต่อในการประชุมครั้งหน้า เนื่องจากมีรายละเอียด ในการพิจารณา เป็นจำนวนมาก ก่อนปิดการประชุม