ประกาศชื่อสมาชิกสภาที่ปรึกษาฯ ชุดที่ 3

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ฝ่ายประชาสัมพันธ์สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แจ้งในวันนี้โดย
นำประกาศผลการสรรหาสมาชิกสภาพที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติชุดที่ 3 ที่ลงนามโดยนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะนายกรัฐมนตรี วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ ว่า ตามที่สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 2

ซึ่งได้ประกาศรายชื่อในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 122 ตอนพิเศษ 72 ง เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2548 ดำรงตำแหน่งครบสามปีนับแต่วันประกาศรายชื่อสมาชิกในราชกิจจานุเบกษา ตามมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติ สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. 2543 แล้ว นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการสรรหาสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้ดำเนินการสรรหาสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 3 และได้ให้การรับรองรายชื่อบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกกันเอง เพื่อเป็นสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จำนวน 99 คน ตามมาตรา 6 มาตรา 7 และมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. 2543 แล้ว ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2553

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 6 (5) แห่งพระราชบัญญัติสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. 2543 จึงประกาศรายชื่อบุคคลดังต่อไปนี้เป็นสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 3

สำหรับผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นสมาชิกสภาที่ปรึกษาฯอาทินางเตือนใจ บุรพรัตน์,นางสาวแตงอ่อน มั่นใจตนนายประทีป ตั้งมติธรรม นายมานิจ สุขสมจิตร นายวรพล โสคติยานุรักษ์,นายสมประสงค์ บุญยะชัย,นายสมพร เทพสิทธา,
นายสันติ วิลาสศักดานนท์,นางอัมพร จิตรานุเคราะห์,นางภรณี ลีนุตพงษ์,นายชิน ชินเศรษฐวงศ์