แกนนำ พธม. แสดงตนยื่นถอดถอน 102 ส.ส.

แกนนำ พธม. แสดงตนยื่นถอดถอน 102 ส.ส.
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายพิภพ ธงชัย แกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย เข้ายื่นหนังสือแสดงตนเป็นผู้ริเริ่มในการรวบรวมรายชื่อประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ตามมาตรา 114 จำนวน 20,000 คน เพื่อขอให้วุฒิสภาดำเนินการตามมาตรา 274 ถอดถอนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จำนวน 102 คน ที่ได้รวบรวมชื่อเสนอญัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญ จำนวน 2 มาตรา คือ มาตรา 94 ว่าด้วยระบบเลือกตั้ง และมาตรา 190 ว่าด้วยการลงนามในหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ ต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา

ทั้งนี้เห็นว่าพฤติกรรมดังกล่าวของ ส.ส.ทั้ง 102 คน ที่ร่วมกันอาศัยอำนาจหน้าที่ตามมาตรา 291 (1) ซึ่งเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้น เป็นการทำหน้าที่ เพื่อหวังผลประโยชน์ทางการเมืองของตนไม่ได้เป็นไปเพื่อประโยชน์ส่วนรวม เป็นการกระทำความผิดต่อมาตรา 122 และมาตรา 270 ว่าจงใจใช้อำนาจหน้าที่ขัดต่อกฎบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ

ขณะที่นายประสพสุข บุญเดช ประธานวุฒิสภา กล่าวว่า หากผู้ริเริ่มสามารถรวบรวมรายชื่อจำนวนไม่น้อยกว่า 20,000 คน ยื่นต่อวุฒิสภาให้ตรวจสอบควบคู่กันไปได้ และส่งภายใน 180 วัน ตามกฎหมายกำหนด ซึ่ง เมื่อรวบรวมรายชื่อครบแล้ว จะส่งไปยังคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติว่ามีสิทธิ์เลือกตั้งอยู่หรือไม่