ก.พลังงาน เร่ง แก้ไขปัญหามาบตาพุด

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายพรชัย รุจิประภา ปลัดกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า ขณะนี้กระทรวงพลังงาน อยู่ระหว่างประสานกับ บริษัท ปตท. และ คณะกรรมการ 4 ฝ่าย ในการเร่งแก้ไขผลกระทบจากปัญหามาบตาพุด โดยในส่วนของโรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยที่ 6 ในทางกฎหมายมองว่า น่าจะสามารถดำเนินการได้ เพราะไม่ได้อยู่ในข่าย จะส่งผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมรุนแรง และต้องระงับกิจการ

ซึ่งคณะอนุกรรมการในคณะกรรมการ 4 ฝ่าย เป็นผู้พิจารณาตีความว่า โครงการดังกล่าว เป็นโครงการที่ส่งผลกระทบรุนแรงหรือไม่ และจะส่งให้ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือ สผ. พิจารณา โดยหากได้รับความเห็นชอบจาก สผ. คาดว่า โรงแยกก๊าซหน่วยที่ 6 จะเปิดดำเนินการได้ ในเดือนเมษายนนี้

อย่างไรก็ตาม หากมีการตีความว่า โรงแยกก๊าซหน่วยที่ 6 เป็นโครงการที่ส่งผลกระทบรุนแรง และจะต้องดำเนินการตามมาตรา 67 วรรค 2 ของรัฐธรรมนูญ ซึ่งจะใช้เวลา ในการจัดทำในเรื่องของ EIA และ HIA รวมถึง รับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องประมาณ 6-8 เดือน ซึ่งขณะนี้ ปตท.ได้ดำเนินการควบคู่ กับการดูแลเรื่องผลกระทบที่เกิดขึ้น