ส.อ.ท.หนุนยกระดับอุตฯยางไทย

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวว่า ส.อ.ท.พร้อมให้ความสำคัญกับการพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรม (Industrial Cluster) เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาที่ยั่งยืน เนื่องจากจะก่อให้เกิดประโยชน์กับผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องในคลัสเตอร์ยาง และไม้ยางพารา ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ จนถึงปลายน้ำเป็นอย่างมาก

ทั้งนี้ จากยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศภาคเกษตรกรรม ยางพาราจัดเป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศที่สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 52 ประเทศไทยส่งออกยางพาราในรูปยางแผ่นดิบ มูลค่า 146,263 ล้านบาท ผลิตภัณฑ์ยาง 152,800 ล้านบาท แต่จากวิกฤตเศรษฐกิจ และสภาพการแข่งขันทางธุรกิจที่รุนแรง ส่งผลให้ประเทศต่างๆ ต้องปรับตัวเองเพื่อแสวงหาโอกาสทางธุรกิจและความอยู่รอดบนการแข่งขันเสรีทางการค้า รวมทั้งพัฒนาศักยภาพที่รวดเร็วของคู่แข่งในภูมิภาคอย่างมาเลเซีย อินโดนีเซีย และเวียดนาม

ด้าน นายศิริชัย สมบัติศิริ รองผู้จัดการใหญ่ กลุ่มลูกค้าธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) กล่าวว่า ในช่วงปีที่ผ่านมาแนวโน้มตลาดยางพารา และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์และยางล้อ ตลอดจนอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางอื่นๆ ชะลอตัวลง ตามภาวะวิกฤตเศรษฐกิจโลก ภาครัฐและเอกชนจึงพยายามหามาตรการช่วยเหลือทั้งการเพิ่มศักยภาพการผลิตส่งเสริมการรวมกลุ่มคลัสเตอร์ยาง เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้อุตสาหกรรมยาง ส่งเสริมการเพิ่มปริมาณการใช้ยางพาราในประเทศ เพิ่มมูลค่ายางพารา โดยการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ยางให้มีความหลากหลายมากขึ้น รวมทั้งส่งเสริมการขยายตลาดส่งออกเดิมและตลาดส่งออกแห่งใหม่ที่มีศักยภาพ