เพื่อไทยเปิดตัว 93 ว่าที่ผูู้สมัคร ส.ส. อีสาน เซิ้งม่วนซื่นสนั่นที่ทำการพรรค

เพื่อไทยเปิดตัว 93 ว่าที่ผูู้สมัคร ส.ส. อีสาน เซิ้งม่วนซื่นสนั่นที่ทำการพรรค

พรรคเพื่อไทยเปิดชื่อผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) 93 คนจากทั้งหมด 132 เขตเลือกตั้งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเมื่อวันอังคาร (16 ส.ค.) ยกเว้นจังหวัดกาฬสินธุ์ อุดรธานี และบึงกาฬ ที่ยังอยู่ระหว่างการพิจารณา

รายชื่อว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. ภาคอีสานเพื่อไทย

คลิกที่ชื่อจังหวัด กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครพนม นครราชสีมา บึงกาฬ บุรีรัมย์ มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย ศรีสะเกษ สกลนคร สุรินทร์ หนองคาย หนองบัวลำภู อุดรธานี อุบลราชธานี อำนาจเจริญ

 • หนองคาย
  • นาย กฤษฎา ตันเทอดทิตย์
  • น.ส. ชนก จันทาทอง
  • นาย เอกธนัช อินทร์รอด
 • ขอนแก่น
  • นาย จักริน พัฒน์ดำรงจิตร
  • นาย จตุพร เจริญเชื้อ
  • นาง มุกดา พงษ์สมบัติ
  • นาย ภาควัต ศรีสุรพล
  • นาย สิงหภณ ดีนาง
  • น.ส. สรัสนันท์ อรรณนพพร
  • นาย วันนิวัติ สมบูรณ์
  • นาย พชรกร อรรณนพพร
 • ชัยภูมิ
  • นาย โอชิษฐ์ เกียรติก้องชูชัย
  • นาย มานะ โลหะวณิชย์
  • นาง พรเพ็ญ บุญศิริวัฒนกุล
  • นาย สุรวิทย์ คนสมบูรณ์
  • นาย เจริญ จรรย์โกมล
 • มุกดาหาร
  • นาย บุญฐิณ ประทุมลี
 • เลย
  • นาย เลิศศักดิ์ พัฒนชัยกุล
  • นาย ศรัณย์ ทิมสุวรรณ
  • นาย บรรพต ยาฟอง
 • บุรีรัมย์
  • นาย สุรศักดิ์ นาคดี
  • นาย เล็ง พยุงแสนกุล
  • นาย ประยูร เพ็งจันทร์
  • ว่าที่ ร.ต. เสนาะ พรหมสวัสดิ์
  • นาย พรรณธนู วรรณกางซ้าย
  • นาย จำรัส เวียงสงค์
  • นาย สมนึก เฮงวาณิชย์ถิรธนา
  • นาย ปรัญชญา ตรีกาญจนา
  • นาย สุรศักดิ์ เพชรสว่าง
 • ยโสธร
  • นาย ปิยวัฒน พันธ์สายเชื้อ
  • นาย บุญแก้ว สมวงศ์
  • นาย ธนกร ไชยกุล
 • สกลนคร
  • นาย อภิชาติ ตีรสวัสดิชัย
  • นาย นิยม เวชกามา
  • นาย พัฒนา สัพโส
  • นาง อนุรักษ์ บุญศล
  • น.ส. สกุณา สาระนันท์
  • นาย เกษม อุประ
 • สุรินทร์
  • นาย คุณากร ปรีชาชนะชัย
  • นาย ตี๋ใหญ่ พูนศรีธนากูล
  • นาย ครูมานิตย์ สังข์พุ่ม
  • นาย สมบัติ ศรีสุรินทร์
  • นาย ชูศักดิ์ แอกทอง
  • นาย ชูชัย มุ่งเจริญพร
  • นาย ชนินทร์ รุ่งธนเกียรติ
 • นครพนม
  • นาย ภูมิพัฒน์ พชรทรัพย์
  • นาง มนพร เจริญศรี
 • มหาสารคาม
  • นาย กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์
  • นาย ไชยวัฒนา ติณรัตน์
  • นาย ยุทธพงศ์ จรัสเสถียร
  • นาย จิรวัฒน์ ศิริพานิชย์
  • นาย สุทิน คลังแสง
  • นาย สรรพภัญญู ศิริไปล์
 • อำนาจเจริญ
  • นาง สมหญิง บัวบุตร
  • นาย ดะนัย มะหิพันธ์
 • นครราชสีมา
  • ดร. วัฒนะชัย สืบศิริบุษย์
  • นาย พชร จันทรรวงทอง
  • นาย โกศล ปัทมะ
  • นาย สุพงษ์พิธ รุ่งเป้า
  • นาย ชยุต พงษ์ธนทรัพย์
  • นาย ศิรสิทธิ์ เลิศด้วยลาภ
  • นาย รชตะ ด่านกุล
  • น.ส. ณัฐจิรา อิ่มวิเศษ
 • ศรีสะเกษ
  • นาย ธเนศ เครือรัตน์
  • นาย สุรชาติ ชาญประดิษฐ์
  • นาย วิวัฒน์ชัย โหตระไวศยะ
  • นาย ภูมินทร์ ลีธีระประเสริฐ
  • นาย อมรเทพ สมหมาย
  • นาย วีระพล จิตสัมฤทธิ์
  • นาย ประวิทย์ จารุรัชกุล
  • นาง นุชนาถ จารุวงษ์เสถียร
  • นาง วิลดา อินฉัตร
 • อุบลราชธานี
  • นาย วรสิทธิ์ กัลป์ตินันท์
  • นาย ณรงค์ชัย วีระกุล
  • น.ส. กิตติ์ธัญญา วาจาดี
  • นาย เอกชัย ทรงอำนาจเจริญ
  • นาย รัฐกิตติ์ ผาลีพัฒน์
  • น.ส. ธัญธารีย์ สันตพันธุ์
  • น.ส. สุดารัตน์ พิทักษ์พรพัลลภ
  • นาย เอกพล ญาวงศ์
  • นาย ประภูศักดิ์ จินตะเวช
  • นาย สมคิด เชื้อคง
  • นาย ชูวิทย์ พิทักษ์พรพัลลภ
 • ร้อยเอ็ด
  • นาย ฉลาด ขามช่วง
  • นาย นิรมิต สุจารี
  • นาย นิรันดร์ นาเมืองรักษ์
  • น.ส. จิราพร สินธุไพร
  • นาย กิตติ สมทรัพย์
  • นาย ศักดา คงเพชร
 • หนองบัวลำภู
  • นาย สยาม หัตถสงเคราะห์
  • นาย ไชยา พรหมา
  • นาย ณัฐวุฒิ กองจันทร์ดี
  • นาย ณพล เชยคำแหง
 • กาฬสินธุ์
  • อยู่ระหว่างพิจารณา
 • อุดรธานี
  • อยู่ระหว่างพิจารณา
 • บึงกาฬ
  • อยู่ระหว่างพิจารณา

หวังพลิกชีวิตคนอีสานให้ดีกว่าเดิม

นางสาวแพทองธาร ชินวัตร หัวหน้าครอบครัวเพื่อไทย กล่าวว่า การเปิดตัวว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. ในวันนี้มาในบรรยากาศที่ครึกครื้น ซึ่งแสดงถึงความหวังที่พรรคเพื่อไทยจะมาพลิกสถานการณ์วิกฤตปากท้องและเศรษฐกิจให้ประชาชนให้ดีกว่าตลอด 8 ปีนี้

"พรรคเพื่อไทยมีความตั้งใจที่จะทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องดีขึ้น ดีกว่าเดิม ดีกว่าวันนี้ที่เป็นอยู่ ดีกว่า 8 ปีที่ผ่านมา ที่พี่น้องมีหนี้มากมายเพิ่มขึ้นในกระเป๋า" นางสาวแพทองธาร กล่าว

เลือกตั้ง อบจ.กาฬสินธุ์ จุดไฟแลนด์สไลด์

นายประเสริฐ จันทรรวงทอง เลขาธิการพรรคเพื่อไทย และ ส.ส. จ.นครราชสีมา กล่าวว่า บรรยากาศในวันนี้เป็นภาพที่มีความสนุกสนาน ขณะเดียวกันพรรคเพื่อไทยก็เป็นพรรคการเมืองที่ทำได้จริงตั้งแต่อดีต เช่นกันในอนาคตก็จะมีนโยบายดีๆ ออกมาด้วย และถ้าหากได้รับการเลือกตั้งให้บริการประเทศอีกครั้ง ก็เชื่อว่าจะทำให้ประชาชนอยู่ดีกินดีได้

เลขาธิการพรรคเพื่อไทยรายนี้ กล่าวว่า เมื่อวันอาทิตย์ (14 ส.ค.) พรรคเพื่อไทยได้รับความไว้วางใจจากชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ ด้วยการที่ผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ของพรรคชนะด้วยคะแนนถล่มทลาย และเชื่อว่าการเลือกตั้งทั่วไปครั้งหน้าก็จะเปิดปรากฏการณ์ "แลนด์สไลด์" ตามความมุ่งหมายของพรรค

ประชาชนเป็นศูนย์กลาง

นายชลน่าน ศรีแก้ว หัวหน้าพรรคเพื่อไทย และ ส.ส. จ.น่าน กล่าวว่า พรรคเพื่อไทยยึดมั่นต่อหลักประชาธิปไตย และยึดมั่นในการทำงานโดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง เพื่อความกินดีอยู่ดีของประชาชนในปัจจุบัน และโอกาสในการพัฒนาประเทศให้คนรุ่นต่อๆ ไปมีคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งเป็นแนวทางมาตั้งแต่ยุคพรรคไทยรักไทย

"ไทยรักไทยนำเสนอประชาธิปไตยที่พี่น้องกินได้ พี่น้องสัมผัสได้ สิ่งเหล่านั้นยังเป็นแนวทางที่เราใช้ เราจะทำหน้าที่เพื่อพี่น้องประชาชนอยู่ตลอดมา" นายชลน่าน กล่าว

อัลบั้มภาพ 19 ภาพ

อัลบั้มภาพ 19 ภาพ ของ เพื่อไทยเปิดตัว 93 ว่าที่ผูู้สมัคร ส.ส. อีสาน เซิ้งม่วนซื่นสนั่นที่ทำการพรรค