''ป.ป.ช.''จัดสัมมนาตั้ง ขรก.โปร่งใส

เมื่อวันที่ 1 ธ.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) จะจัดให้มีการสัมมนาเรื่อง การสร้างความโปร่งใสในการแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งระดับสูง ในวันที่ 9 ธ.ค. เวลา 08.30-16.00 น. ที่ โรงแรม แกรนด์ เมอร์เคียว ถนนรัชดาภิเษก เพื่อรับฟังความคิดเห็น ประกอบการพิจารณาในการกำหนดมาตรการนำเสนอต่อฝ่ายบริหาร ในการพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งระดับสูงเป็นไปด้วยความโปร่งใสและมีความเป็นธรรม

อนึ่ง แม้ว่า พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาตรา 57 ระบุว่า การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการพลเรือนสามัญ และการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง (1) และ (2) ให้อำนาจแต่งตั้งแก่ปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่า และอธิบดีหรือเทียบเท่ามาก หากบุคคลดังกล่าวยึดระบบคุณธรรมและหลักสมรรถนะ ประเทศชาติจะได้ประโยชน์อย่างยิ่ง แต่ถ้าเป็นไปในทางตรงกันข้ามผลเสียหายย่อมเกิดแก่ประเทศชาติเช่นกัน

ดังนั้นการวางมาตรการป้องกันการทุจริตเป็นอำนาจหน้าที่ของ ป.ป.ช. ตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 19 (8) เสนอมาตรการ ความเห็น หรือข้อเสนอต่อคณะรัฐมนตรี รัฐสภา ศาลหรือคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติราชการ หรือวางแผนงานโครงการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ เพื่อป้องกันหรือปราบปรามการทุจริตต่อหน้าที่ การกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ หรือการกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม.

เรื่องล่าสุดของหมวด การเมือง

ดูหมวด การเมือง ทั้งหมด