มีการเมืองเกี่ยวข้อง! คนไม่มั่นใจรัฐกระจายวัคซีน หนุนองค์กรปกครองท้องถิ่นช่วยบริหารจัดการ

มีการเมืองเกี่ยวข้อง! คนไม่มั่นใจรัฐกระจายวัคซีน หนุนองค์กรปกครองท้องถิ่นช่วยบริหารจัดการ
S! News (Rewrite)

สนับสนุนเนื้อหา

นิด้าโพล คนไม่มั่นใจรัฐกระจายวัคซีนทั่วถึง มองมีการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้อง ขณะเห็นด้วยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดซื้อวัคซีนผ่านรัฐ

“นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนทั่วประเทศจำนวน 1,313 หน่วยตัวอย่าง เรื่อง “การจัดสรรวัคซีนป้องกัน COVID-19 เมื่อถามถึงความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับเรื่องที่มีการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องในการจัดสรร/กระจาย วัคซีนป้องกัน COVID-19 ในขณะนี้ พบว่า ร้อยละ 28.10 ระบุว่า มีการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องมาก ร้อยละ 33.74 ระบุว่า มีการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องค่อนข้างมาก ร้อยละ 7.62 ระบุว่า ไม่ค่อยมีการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้อง

ด้านความมั่นใจของประชาชนต่อการจัดสรร/กระจาย วัคซีนป้องกัน COVID-19 ในเดือนมิถุนายน 2564 ว่าจะเป็นไปตามที่ ศบค. วางแผนและประกาศไว้ พบว่า ร้อยละ 14.78 ระบุว่า มั่นใจมาก เพราะประชาชนบางส่วนที่ลงทะเบียนไว้ได้รับการฉีดวัคซีนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และมั่นใจในการทำงานของรัฐบาล ร้อยละ 22.70 ระบุว่า ค่อนข้างมั่นใจ เพราะ วัคซีนทยอยเข้ามาเยอะเเล้ว และมีการกระจายวัคซีนไปตามต่างจังหวัด ศบค. น่าจะทำตามแผนได้

ขณะที่ ร้อยละ 39.22 ระบุว่า ไม่ค่อยมั่นใจ เพราะ การนำเข้าวัคซีนค่อนข้างล่าช้า ประชาชนบางส่วนที่ลงทะเบียนไว้ไม่ได้รับการฉีดวัคซีนตามที่กำหนด โดนเลื่อนนัด และวัคซีนมีการกระจายไม่ทั่วถึง ร้อยละ 22.01 ระบุว่า ไม่มั่นใจเลย เพราะ รัฐบาล และ ศบค. ไม่สามารถทำตามอย่างที่ประกาศไว้ และไม่สามารถหาวัคซีนมาได้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน

สำหรับความคิดเห็นของประชาชนต่อการอนุญาตให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เช่น อบจ. เทศบาล อบต.กรุงเทพมหานคร เทศบาลเมืองพัทยา) สามารถสั่งซื้อวัคซีนผ่านหน่วยงานของรัฐ เพื่อมาบริการให้กับประชาชนในพื้นที่ พบว่า ร้อยละ 54.23 ระบุว่า เห็นด้วยมาก เพราะ เป็นการกระจายวัคซีนได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความใกล้ชิดกับประชาชนในพื้นที่ที่รับผิดชอบเป็นอย่างดี ทำให้เข้าถึงประชาชนได้ง่ายขึ้น

ท้ายที่สุด เมื่อถามถึงความรู้สึกของประชาชนต่อการสื่อสารของ ศบค. เกี่ยวกับสถานการณ์ COVID-19 ในขณะนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้ว (2563) พบว่า ร้อยละ 29.02 ระบุว่า สื่อสารได้ดีขึ้น ร้อยละ 32.90ระบุว่า สื่อสารได้ดีเหมือนเดิม ร้อยละ 21.48 ระบุว่า สื่อสารแย่ลง ร้อยละ 14.70 ระบุว่า สื่อสารแย่เหมือนเดิม

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง กับ นำเข้าวัคซีน