ผ่านฉลุย! วุฒิสภามีมติด้วยคะแนน 218 โหวตผ่านร่าง พ.ร.บ.งบ 64 วงเงิน 3.28 ล้านล้าน

ผ่านฉลุย! วุฒิสภามีมติด้วยคะแนน 218 โหวตผ่านร่าง พ.ร.บ.งบ 64 วงเงิน 3.28 ล้านล้าน
S! News (Rewrite)

สนับสนุนเนื้อหา

มติวุฒิสภา 218 เสียง เห็นชอบร่างกฎหมายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 ขณะรัฐบาลกล่าวขอบคุณ ยืนยันใช้งบโปร่งใส มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

วันนี้ (21 ก.ย.) ที่ประชุมวุฒิสภาที่มี ศ.พิเศษ พรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา เป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่สภาผู้แทนราษฎรให้ความเห็นชอบแล้วด้วยวงเงินกว่า 3.28 ล้านล้านบาท โดยสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ใช้เวลาอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นเวลา 6 ชั่วโมง 30 นาที ซึ่งเป็นการอภิปรายเกี่ยวกับงบกลาง, กระทรวงการต่างประเทศ, กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม, กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, กระทรวงมหาดไทย, กระทรวงศึกษาธิการ และงบประมาณอื่นๆ แต่ไม่มีการอภิปรายถึงกระทรวงที่ ส.ส. สงวนคำแปรญัตติและสงวนความเห็นไว้จำนวนมาก เช่น กระทรวงกลาโหม, สำนักนายกรัฐมนตรี เป็นต้น ก่อนจะมีมติเห็นชอบต่อร่างกฎหมายดังกล่าวด้วยเสียง 218 เสียง งดออกเสียง 5 เสียง ไม่ลงคะแนน 1 เสียง โดยไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย จากจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม 224 คน

พร้อมกันนี้ เห็นชอบให้นำข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วุฒิสภา ที่มี นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ เป็นประธาน เสนอไปยังรัฐบาลด้วย สำหรับข้อสังเกตดังกล่าวของคณะกรรมาธิการฯ มีความครอบคลุมถึงวินัยการเงินการคลัง และการจัดสรรงบประมาณต่อหน่วยรับงบประมาณในหลายประเด็น อาทิ การเพิ่มการจัดเก็บรายได้ การให้หน่วยรับงบประมาณให้ความสำคัญกับแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติมากขึ้น การจัดทำตัวชี้วัดที่ต้องให้เห็นเป็นรูปธรรมชัดเจน รายจ่ายประจำด้านบุคลากรที่มีแนวโน้มสูงขึ้นต่อเนื่องเป็นภาระงบประมาณในอนาคต การจัดสรรงบชำระเงินกู้ที่ควรกำหนดเพิ่มมากขึ้นให้ใกล้เคียงกับเกณฑ์กรอบวินัยการเงินการคลังประมาณ 3.5% ของงบประมาณ

ด้าน นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวขอบคุณวุฒิสภาในนามตัวแทนรัฐบาล ว่าจะนำข้อคิดเห็น คำแนะนำ และข้อห่วงใย จากสมาชิกวุฒิสภา ไปประกอบการปรับปรุงการดำเนินงานของหน่วยรับงบประมาณเพื่อประโยชน์ต่อประชาชนให้ได้มากที่สุด รวมทั้งจะนำข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการฯ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการบริหารราชการไปประกอบการดำเนินงานเพื่อจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่จำกัดให้เกิดความคุ้มค่าเกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมยืนยันรัฐบาลจะกำกับดูแลการใช้จ่ายอย่างโปร่งใส และให้เป็นไปตามนโยบายที่วางไว้ และเกิดเป้าประสงค์ตามที่มุ่งหวังในการสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่วุฒิสภาให้ความเห็นชอบแล้วนี้ รัฐสภาจะต้องเสนอไปยังนายกฯ เพื่อนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย ให้ทรงลงพระปรมาภิไธย ก่อนไปสู่ขั้นตอนของการประกาศในราชกิจานุเบกษาให้มีผลบังคับใช้เป็นกฎหมายต่อไป