ด่วน! โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งรัฐมนตรีใหม่ในรัฐบาลประยุทธ์ 2/2

ด่วน! โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งรัฐมนตรีใหม่ในรัฐบาลประยุทธ์ 2/2

ในหลวงโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งรัฐมนตรีใหม่ในรัฐบาลประยุทธ์ 2/2 แล้ว "ดอน" ควบรองนายกฯ เพิ่มจาก รมว.ต่างประเทศ-"สุพัฒนพงษ์" รองนายกฯ ควบ รมว.พลังงาน-"นฤมล" สมหวังได้เป็น รมช.แรงงาน

วันนี้ (6 ส.ค.) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรี ความว่า

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า ตามที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี ตามประกาศลงวันที่ 9 มิถุนายน พุทธศักราช 2562 แล้ว และแต่งตั้งรัฐมนตรีเพื่อบริหารราชการแผ่นดิน ตามประกาศลงวันที่ 10 กรกฎาคม พุทธศักราช 2562 นั้น

บัดนี้ นายกรัฐมนตรีได้กราบบังคมทูลว่า ได้มีรัฐมนตรีลาออกบางตำแหน่ง สมควรแต่งตั้งรัฐมนตรีแทนตำแหน่งที่ว่างและเพิ่มเติมบางตำแหน่ง เพื่อความเหมาะสมและบังเกิดประโยชน์ต่อการบริหารราชการแผ่นดิน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 158 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งรัฐมนตรี ดังต่อไปนี้

นายดอน ปรมัตถ์วินัย เป็นรองนายกรัฐมนตรี อีกตำแหน่งหนึ่ง

นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ เป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

นายอนุชา นาคาศัย เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

นายปรีดี ดาวฉาย เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

นายเอนก เหล่าธรรมทัศน์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

นายสุชาติ ชมกลิ่น เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 5 สิงหาคม พุทธศักราช 2563 เป็นปีที่ 5 ในรัชกาลปัจจุบัน

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

อย่างไรก็ตาม ถือได้ว่าตัวบุคคลที่เข้ามานั่งใน ครม.ประยุทธ์ 2/2 นั้น ไม่ได้แตกต่างไปจากที่มีการนำเสนอทางสื่อมวลชนก่อนหน้านี้ แต่มีพลิกไปจากที่คาดการณ์ 2 ตำแหน่ง ได้แก่ ตำแหน่งรองนายกฯ ของนายดอน ปรมัตถ์วินัย จากที่ดำรงตำแหน่ง รมว.ต่างประเทศ อยู่ก่อนแล้ว และตำแหน่งรองนายกฯ ของนายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ เนื่องจากก่อนหน้านี้มีการคาดหมายกันว่าตำแหน่งรองนายกฯ ด้านเศรษฐกิจแทนนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ที่ลาออกไป จะเป็นของนายปรีดี ดาวฉาย แต่สุดท้ายดำรงตำแหน่ง รมว.คลัง เพียงตำแหน่งเดียว ขณะที่นายสุพัฒนพงษ์ ได้เป็นรองนายกฯ ควบ รมว.พลังงาน