กฎหมายแต่งตั้ง ผบ.ตร.

การแต่งตั้ง ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ หรือ ผบ.ตร. คนใหม่มีขั้นตอนทางกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย 1.พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 มาตรา 16 กำหนด ให้ คณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ หรือ ก.ต.ช. มีหน้าที่พิจารณาดำเนินการคัดเลือก ข้าราชการตำรวจ เพื่อดำเนินการแต่งตั้ง ผบ.ตร. ตามที่ นายกรัฐมนตรี เสนอ

2.ข้อบังคับ ก.ต.ช. ว่าด้วยการประชุมและการลงมติของ ก.ต.ช. และของคณะอนุกรรมการ ก.ต.ช. พ.ศ. 2547 หมวด 3 การลงมติ ข้อ 19-23 มีรายละเอียดดังนี้ ข้อ 19 การออกเสียงลงคะแนน ให้ถือเสียงข้างมาก ตามองค์ประชุมในแต่ละครั้ง กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ ประธาน ออกเสียงลงคะแนนเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็น เสียงชี้ขาด โดยพลัน

ข้อ 20 การออกเสียงลงคะแนนให้ กระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่กรรมการ ก.ต.ช. ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 มีมติให้กระทำโดยวิธีลับ ข้อ 21 การออกเสียงลงคะแนนโดยเปิดเผยให้ใช้วิธี ยกมือขึ้นพ้นศีรษะ ข้อ 22 การออกเสียง ลงคะแนนลับ ให้ใช้วิธีเขียนเครื่องหมาย (/) (X) (O) ลงบนแผ่นกระดาษใส่ซองที่จัดไว้ กรณีเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และไม่ออกเสียง ตามลำดับ และข้อ 23 เมื่อนับคะแนนเสียงเสร็จแล้วให้ประธานในที่ประชุมประกาศผลการออกเสียงลงคะแนนโดยพลัน.

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!