ทางหลวง.สรุปผลประชาพิจารณ์ มอเตอร์เวย์''บางใหญ่ -กาญจนบุรี''

เมื่อวันที่ 3-5 สิงหาคม 2552 ที่ผ่านมา กรมทางหลวง ได้จัดสัมมนาครั้งที่ 2 เพื่อนำเสนอผลสรุปการดำเนินการออกแบบรายละเอียดของโครงการทางหลวงพิเศษและมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะจากประชาชนเพื่อนำไปใช้ประกอบการปรับปรุงแบบรายละเอียดทางด้านวิศวกรรม และเพิ่มเติมข้อกำหนดทางด้านสิ่งแวดล้อมโครงการทางหลวงพิเศษหมายเลข 81 บางใหญ่-กาญจนบุรี ในพื้นที่ 3 จังหวัด ประกอบด้วยจังหวัดนนทบุรี กาญจนบุรี และนครปฐม โดยมีผู้แทนจากทั้งหน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรธุรกิจเอกชน สถาบันการศึกษาในพื้นที่ และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมการสัมมนาใน 3 จังหวัด รวมประมาณ 980 คน

โดยตัวแทนจากกรมทางหลวงและบริษัทที่ปรึกษา ได้นำเสนอผลการสำรวจและออกแบบรายละเอียดมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เป็นรูปธรรม โดยสรุปรูปแบบเส้นทางออกเป็น 2 ช่วงคือ โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข 81 สายบางใหญ่-บ้านโป่งและสายบ้านโป่ง-กาญจนบุรี ซึ่งรูปแบบของทางหลวงพิเศษช่วงบางใหญ่-บ้านโป่ง จะมีลักษณะ เป็นทางหลวงขนาด 6 ช่องจราจรขณะที่รูปแบบทางหลวงพิเศษช่วงบ้านโป่ง-กาญจนบุรี เป็นทางหลวงขนาด 4 ช่องจราจร โดยเส้นทางทั้ง 2 ช่วงจะมีความกว้างของช่องจราจรเท่ากันที่ 3.6 เมตร

ทั้งนี้กรมทางหลวงและบริษัทที่ปรึกษายังได้จัดทำแบบสอบถามสำรวจความคิดเห็นจากผู้ที่เข้าร่วมประชุมใน 3 จังหวัด โดยผลจากการตอบแบบสอบถามพบว่าประชาชนร้อยละ 50.8 เห็นว่า ทางหลวงพิเศษสายบางใหญ่ -กาญจนบุรี จะช่วยลดระยะทางและเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการเดินทางได้ ขณะที่ประชาชนร้อยละ 67.5 มีความกังวลต่อผลกระทบด้านการเวนคืนและการโยกย้ายที่อยู่

นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมประชุม ยังได้เสนอความคิดเห็นอื่นๆ เพิ่มเติมเช่น ต้องการให้เพิ่มจุดทางลอดทางข้าม ทางบริการชุมชน และจุดเชื่อมต่อระหว่างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองกับทางบริการชุมชนและถนนสายหลัก ในพื้นที่ให้มากที่สุด รวมถึงต้องการให้กรมทางหลวงจัดหาที่ดินในบริเวณใกล้เคียงให้กับประชาชนที่ถูกเวนคืนซึ่งกรมทางหลวงได้รับความเห็นและข้อเสนอแนะทั้งหมดไว้ และนำไปพิจารณาประกอบผลการศึกษาเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่มากที่สุด และก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมน้อยที่สุด

ภายหลังจากการศึกษาความเหมาะสมแล้วเสร็จขั้นตอนต่อไปจะเป็นการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน และจากนั้นจึงเป็นขั้นตอนของการก่อสร้างซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาก่อสร้างประมาณ 3 ปี ทั้งนี้โครงการทางหลวงพิเศษหมายเลข 81 บางใหญ่-กาญจนบุรี นับเป็นอีกเส้นทางสำคัญที่นอกจากช่วยลดระยะทางและเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการเดินทาง ก่อให้เกิดการเชื่อมโยงในระดับภูมิภาคแล้ว ยังจะช่วยเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านคมนาคมขนส่งของภูมิภาคอาเซียนต่อไปในอนาคต

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!