โผทหารถึงมือ ''อภิสิทธิ์''

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 17 ส.ค.ที่ผ่านมา พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รมว.กลาโหม ได้นำบัญชีรายชื่อปรับย้ายนายทหารประจำปี 2552 จัดส่งไปให้นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เพื่อนำเข้าสู่ขั้นตอนการโปรดเกล้าฯ โดยนายอภิสิทธิ์ นำรายชื่อเข้าสู่ระบบของสำนักพระราชวัง โดยมอบผ่านไปยังราชเลขาธิการ สำนักพระราชวัง เพื่อเป็นผู้นำรายชื่อขึ้นทูลเกล้าฯ โดยรายชื่อการปรับย้ายครั้งนี้มีจำนวน 500 กว่ารายชื่อ การจัดทำบัญชีรายชื่อโยกย้ายนายทหารครั้งนี้ เป็นไปด้วยความรวดเร็ว เพราะ พล.อ.ประวิตร ได้มอบหมายให้ และให้อำนาจ ผบ.เหล่าทัพ จัดทำโดยให้ยึดหลักการ ขั้นตอน และความเหมาะสม โดยให้พิจารณาด้วยความเป็นธรรม อย่างไรก็ตาม รายชื่อโยกย้ายนายทหารครั้งนี้ ทางผบ.เหล่าทัพ ได้จัดทำเสร็จก่อนกำหนด เป็นเพราะว่า ทุกเหล่าทัพไม่มี ผบ.เหล่าทัพ เกษียณ จึงพิจารณา ได้ง่ายและรวดเร็ว

สำหรับรายชื่อปรับย้ายประกอบด้วย พล.อ.จงศักดิ์ พานิชกุล เจ้ากรมเสมียนตรา เป็น รองปลัดกระรวงกลาโหม พล.ร.อ.เกียรติศักดิ์ อักษรศรีสกุล ประธานที่ปรึกษา ทร. เป็น รองปลัดกระทรวงกลาโหม พล.อ.พหล สง่าเนตร ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกลาโหม (ปษ.สป.) เป็น ประธานที่ปรึกษากระทรวงกลาโหม (อัตราจอมพล) พล.ท.อภิชัย ทรงศิลป์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ สป.เป็น ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ กลาโหม พล.ท.ศิริชัย ดิษฐกุล ผช.เสธ.ทบ.ฝขว.เป็น หัวหน้าฝ่ายเสนาธิการประจำ รมว.กลาโหม พล.ท.ปิยะพล วัฒนกุล รองเจ้ากรมพระธรรมนูญ เป็น เจ้ากรมพระธรรมนูญ พล.ท.ธรรมรัตน์ เจริญกุล เจ้ากรมสรรพกำลังกลาโหม เป็น เจ้ากรมเสมียนตรา

กองบัญชาการกองทัพไทย

พล.อ.วิโรจน์ บัวจรูญ ผช.ผบ.ทบ. เป็น รองผบ.ทหารสูงสุด พล.ร.อ.วัลลภ เกิดผล ที่ปรึกษาพิเศษ ทร. เป็น รองผบ.ทหารสูงสุด พล.อ.อ.อนาวิล ภิรมย์รัตน ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ทอ. เป็น รองผบ.ทหารสูงสุด พล.อ.นรินทร์ แทบประสิทธิ์ ผบ.สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (สปท.) เป็น เป็น ประธานที่ปรึกษากองบัญชาการกองทัพไทย(บก.ทท.) พล.ร.อ.สินาด หงสกุล หน.คณะ ฝสธ.ประจำฯ เป็น รองเสธ.ทหาร พล.ท.ภานุมาต สีวะรา ผอ.วปอ.เป็น ผบ.สปท.

กองทัพบก

พล.อ.ธีระวัฒน์ บุณยประดับ ผช.ผบ.ทบ.(ตท.10) เป็น รองผบ.ทบ. พล.อ.กิตติพงษ์ เกษโกวิท หน.สนง.รมว.กห.(ตท.8)เป็น ประธานที่ปรึกษา ทบ. พล.อ.วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา หน.สนง.ผบ.ทบ.(ตท.11) เป็น ผช.ผบ.ทบ. พล.ท.พิรุณ แผ้วผลสง รองเสธ.ทบ.(ตท.10) เป็น ผช.ผบ.ทบ.พล.ท.มาลัย คิ้วเที่ยง รองเสธ.ทบ.เปิเศษ ทบ.(อัตราพลเอก) พล.ท.คำนวน เธียรประมุข เจ้ากรมสรรพาวุธทหารบก(สพ.ทบ.) เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ทบ. พล.ท.วิทยา ช่อวิเชียร เจ้ากรมแพทย์ทหารบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ทบ. พล.ท.อดุล อุบล เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ทบ.

พล.ท.ภุชงค์ รัตนวรรณ ผบ.หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ(ตท.10) เป็นที่ปรึกษาพิเศษ ทบ.(อัตราพลเอก)พล.อ.วรวิทย์ พรรณสมัย ผบ.รร.จปร.(ตท.10) เป็นที่ปรึกษาพิเศษ ทบ. เป็น หน.คณะ ฝสธ. ประจำฯ พล.ท.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ ผช.เสธ.ทบ.ฝยก.เป็น รองเสธ.ทบ. พล.ท.อภิชัย พิณสายแก้ว ผช.เสธ.ทบ.ฝกร. เป็น รองเสธ.ทบ. พล.ต.องอาจ พงษ์ศักด์ รองแม่ทัพภาคที่ 1 เป็น ผช.เสธ.ทบ.ฝยก. พล.ต.สุรศักด์ กาญจนรัตน์ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารบก(จก.กร.ทบ.) เป็น ผช.เสธ.ทบ.ฝกร. พล.ต.คมสัน มานวกุล รองแม่ทัพภาคที่ 2 เป็น ผช.เสธ.ทบ.ฝกพ. พล.ต.เติมศักดิ์ อาภรณ์เอี่ยม จก.ขว.ทบ. เป็น ผช.เสธ.ทบ.ฝขว. พล.ท.วีร์วลิต จรสัมฤทธิ์ แม่ทัพน้อยที่ 2 (ตท.10) เป็น แม่ทัพภาคที่ 2 พล.ต.ธวัชชัย สมุทรสาคร รองแม่ทัพภาคที่ 2) เป็น แม่ทัพน้อยที่ 2 พล.ต.โปฎก บุนนาค รองผบ.นสศ.เป็น ผบ.นสศ. พล.ท.ประดิษฐ์ ลิ้มไพบูลย์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ทบ.เป็น เจ้ากรมแพทย์ทหารบก

พล.ท.สิงห์ศึก สิงห์ไพร ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน(ผบ.นรด.) เป็นเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบก พล.ต.ธนดล เผ่าจินดา รองผบ.รด.(ตท.11)น้องชายพล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา ผบ.ทบ. เป็น ผบ.นรด.

พล.ต.ปริญญา สมสุวรรณ ที่ปรึกษา ทบ. เป็น ผบ.รร.จปร. พล.ต.เอกชัย วัชรประทีป รองจก.สพ.ทบ. เป็น จก.สพ.ทบ. พล.ต.ฉัตรชัย สาริกัลป์ยะ เจ้ากรมการเงินทหารบก(จก.กง.ทบ.) เป็น ปช.ทบ.

พล.ต.เอกนันท์ รัตนโสภา รองแม่ทัพภาคที่ 1 ป็นที่ปรึกษา ทบ.(อัตราพลโท)พล.ต.เพรียว พินัยนิติศาสตร์ จก.สห.ทบ. เป็น ที่ปรึกษา ทบ.(อัตราพลโท) พล.ต.สนธยา ทรัพย์สกุล ผบ.จทบ.สระแก้ว เป็น ที่ปรึกษา ทบ.(อัตราพลโท) พล.ต.ธงชัย เทพารักษ์ รองแม่ทัพภาคที่ 3 เป็นที่ปรึกษา ทบ.(อัตราพลโท) พล.ต.วรากร เพิ่มพูน ผบ.พลพัฒนาที่ 3 เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ทบ.(อัตราพลโท) พล.ต.สมชาย อุตมะ ผบ.มทบ.31 เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ทบ.(อัตราพลโท)

พล.ต.ไพบูลย์ คุ้มฉายา ผบ.พล.1 รอ. เป็น รองแม่ทัพภาคที่ 1 พล.ต.อุดมเดช สีตบุตร ผบ.พลร.9 เป็น รองแม่ทัพภาคที่ 1 พล.ต.กัปนาท รุดดิษฐ์ ผบ.มทบ.15 เป็น ผบ.พล.1 รอ. พล.ต.อุทิศ สุนทร ผบ.มทบ.11 เป็น ผบ.พล.ร.9 พล.ต.อุกฤษฎ์ ณรงค์วิทย์ ผบ.จทบ.กาญจนบุรี เป็น ผบ.มทบ.11 พล.ต.สมชาย อัครวณิชชา ผบ.พลพัฒนา 2 เป็น รองแม่ทัพภาคที่ 2 พล.ต.ศักดิ์ศิลป์ กลั่นเ.ทภ.2 เป็น รองแม่ทัพภาคที่ 2 พล.ต.พิจิตร ลักษณะละม้าย เสธ.ทภ.3 เป็น รองแม่ทัพภาคที่ 3 พล.ต.อเนก อินทร์อำนวย ผบ.จทบ.เชียงราย เป็น ผบ.มทบ.31 พล.ต.ปรีชา จันทร์โอชา เสธ.ทน.3 (ตท.15)เป็น เสธ.ทภ.3 พล.ต.วุฒิชัย วิมุกตะลพ ผู้ทรงคุณวุฒิ ทบ.(ตท.10) เป็น จก.ขส.ทบ. พล.ต.วิลาศ อรุณศรี ผบ.พล.ม.2 รอ.เป็น รองผบ.นรด

พ.อ.คนินทร วงศาโรจน์ รองผบ.มทบ.11 เป็น ผบ.มทบ.15 พ.อ.สุรศักดิ์ บุญศิริ รองผบ.พลม.2 เป็น ผบ.พล.ม.2 รอ. พ.อ.กฤษฎา อารีรัชชกุล รองจก.กร.ทบ. เป็น จก.กร.ทบ. พ.อ.ศุภกร สงวนชาติศรไกร รองจก.ส่งกำลังบำรุง ทบ.(กบ.ทบ.) เป็น จก.กบ.ทบ. พ.อ.อดุลยเดช อินทะพงษ์ รองจก.กง.ทบ. เป็น จก.กง.ทบ.พ.อ.สุนันท์ เยี่ยมสถาน รองจก.จทบ.สระแก้ว เป็น ผบ.จทบ.สระแก้ว พ.อ.ธานี พูนสวัสดิ์ รองผบ.พล.พัฒนาที่ 3 เป็น ผบ.พล.พัฒนาที่ 3 พ.อ.กฤษณ์ กิจสุวรรณ รองผบ.มทบ.33เป็น ผบ.จทบ.เชียงราย พ.อ.ศุภชัย ศรีจักรโคตร รองจก.สห.ทบ. เป็น จก.สห.ทบ. พ.อ.สุรพงษ์ ปรการรัตน์ รองผอ.รพ.พระมงกุฎเกล้า เป็น ผอ.รพ.พระมงกุฎเกล้า

กองทัพเรือ

พล.ร.อ.นิพนธ์ จักษุดุลย์ ผช.ผบ.ทร. เป็น รองผบ.ทร. พล.ร.อ.ศุภกร บูรณดิลก ผบ.กองเรือยุทธการ เป็น ประธานที่ปรึกษา ทร. (อัตราจอมพล) พล.ร.อ.รพล คำคล้าย เสธ.ทร. เป็น ผช.ผบ.ทร. พล.ร.ท.เถกิงศักดิ์ วังแก้ว ปช.ทร. เป็น เสธ.ทร. พล.ร.ท.ชัยวัฒน์ พุกกะรัตน์ ผบ.ทัพเรือภาค 1 เป็น ผบ.กองเรือยุทธการ

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!