เตรียมคัดเอสเอ็มอี พัฒนาสู่ 100 แบรนด์ต้นแบบมุ่งตลาดอาเซียน

สสว. ร่วมมือเครือข่ายบ่มเพาะวิสาหกิจ

สสว. ประสานความร่วมมือเครือข่ายบ่มเพาะวิสาหกิจทั่วประเทศ มุ่งคัดเลือกเอสเอ็มอี (SMEs) ระยะบ่มเพาะรวม 500 รายใน 5 ภูมิภาค เพื่อพัฒนาสู่ 100 Best Practices มุ่งสู่ต้นแบบ Thailands Incubators to ASEAN เพื่อสร้างโอกาสในการขยายตลาดทั้งในอาเซียน และตลาดโลก นายภักดิ์ ทองส้ม รองผู้อำนวยการ รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดเผยว่า สสว. ได้ดำเนินการประชุมการจัดทำแผนพัฒนาผู้ประกอบการบ่มเพาะธุรกิจ ภายใต้กิจกรรมการพัฒนาตราสินค้าไทยในสาขาเป้าหมาย (Thailands Brands to ASEAN) ในโครงการยุทธการฝูงห่าน (SMEs Flying Geese) ขึ้น โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อประสานความร่วมมือกับเครือข่ายบ่มเพาะวิสาหกิจทั่วประเทศ ในการคัดเลือกผู้ประกอบการ SMEs และนำมาเข้าสู่กระบวนการพัฒนาตราสินค้าและผลิตภัณฑ์ เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันให้ SMEs สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้และขยายตลาดสู่อาเซียนในอนาคต

โดยกลุ่มเป้าหมายของกิจกรรมดังกล่าว จะเป็นสาขาที่มีศักยภาพในการแข่งขันที่สำคัญและสมควรได้รับการส่งเสริม ได้แก่ สาขาแฟชั่น (สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม หนังและผลิตภัณฑ์หนัง อัญมณีและเครื่องประดับ) สาขาอาหาร สาขาเฟอร์นิเจอร์และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง สาขาท่องเที่ยวแบริการต่อเนื่อง สาขาสิ่งพิมพ์และพิมพ์สกรีน ฯลฯ ทั้งนี้เนื่องจากในปี 2552 คาดว่าผู้ประกอบการ SMEs ในกลุ่มอุตสาหกรรมดังกล่าว จะมีจำนวนไม่น้อยกว่า 640,000 ราย ก่อให้เกิดการจ้างงานกว่า 2,000,000 คน สร้างรายได้ให้ประเทศไม่ต่ำกว่า 800,000 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิประมาณ 25,000 ล้านบาท จึงนับว่าเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศ และมีศักยภาพที่จะสามารถแข่งขันได้ทั้งในตลาดอาเซียนและตลาดโลกหากได้รับการส่งเสริมที่ดี

นายภักดิ์ กล่าวว่า กิจกรรม Thailands Brands to ASEAN นี้ จะมุ่งให้ความช่วยเหลือ SMEs ที่ดำเนินธุรกิจประสบความสำเร็จและได้รับความนิยม แต่กำลังได้รับผลกระทบจากวิกฤติเศรษฐกิจ ทั้งในกลุ่มเริ่มดำเนินกิจการและ กลุ่มที่เติบโตแล้ว โดย สสว. จะร่วมกับเครือข่ายบ่มเพาะวิสาหกิจ คัดเลือก SMEs ในระยะบ่มเพาะ ใน 5 ภูมิภาคทั่วประเทศ รวม 500 ราย นำมาเข้าสู่กระบวนการปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และตราสินค้า ด้วยกิจกรรมบ่มเพาะธุรกิจ (Incubators) เพื่อพัฒนาสู่การเป็น 100 Best Practices ในระดับภูมิภาค ซึ่งเป็นต้นแบบที่จะช่วยให้เกิดการพัฒนา SMEs ในระยะบ่มเพาะรายอื่นๆ นอกจากนี้จะมีการสร้างเครือข่ายการค้าระหว่างกลุ่ม และจะทำการคัดเลือก Best Practices ในระดับประเทศ จำนวน 25 ราย เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้นำฝูงห่านในกาเปิดตลาดสู่อาเซียนต่อไป

สำหรับการประชุมจัดทำแผนพัฒนาผู้ประกอบการบ่มเพาะธุรกิจ ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรม Thailands Brands to ASEAN ภายใต้โครงการยุทธการฝูงห่าน (SMEs Flying Geese) นี้ กำหนดจัดใน 5 ภูมิภาคทั่วประเทศในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ โดยครั้งแรกจัดที่จังหวัดเชียงใหม่ ครอบคลุมพื้นที่ภาคเหนือ ครั้งที่ 2 จัดที่กรุงเทพมหานคร ครอบคลุมพื้นที่ภาคกลาง กรุงเทพฯ ปริมณฑล ครั้งที่ 3 จัดที่จังหวัดนครราชสีมา ครอบคลุมพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 4 จัดที่จังหวัดชลบุรี ครอบคลุมพื้นที่ภาคตะวันออก และครั้งที่ 5 จัดที่จังหวัดสงขลา ครอบคลุมพื้นที่ภาคใต้ โดยจะมีผู้แทนจากศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ ทั้งที่อยู่ในเครือข่ายของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (UBI) และเครือข่ายของ สสว. ที่กระจายอยู่ในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ เข้าร่วมการประชุม

เรื่องล่าสุดของหมวด เศรษฐกิจ

ดูหมวด เศรษฐกิจ ทั้งหมด