บีโอไอหั่นต้นทุนผลิตรถอีโคคาร์คันละแสน

นายชาญชัย ชัยรุ่งเรือง รมว.อุตสาหกรรม เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) ที่มีนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เป็นประธานว่า ที่ประชุมเห็นชอบมาตรการส่งเสริมการลงทุนเป็นพิเศษ ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่กำหนดให้จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นเขตส่งเสริมการลงทุนพิเศษ โดยผู้ลงทุนในทุกประเภทกิจการจะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี ยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักร ลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลกึ่งหนึ่งไม่เกิน 5 ปี หักค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า และประปา 2 เท่า และหักเงินที่ใช้ในการติดตั้งหรือก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกจากกำไรไม่เกิน 25% ของเงินลงทุน พร้อมทั้งขยายเวลาขอรับบีโอไอสิ้นสุดไปจนถึงปี55 จากเดิมสิ้นสุดปลายปีนี้

นอกจากนี้ ยังเห็นชอบให้ลดหย่อนอากรขาเข้าวัตถุดิบตามมาตรา 30 แก่กิจการผลิตรถยนต์ และผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล (อีโคคาร์) โดยให้ได้รับสิทธิประโยชน์การลดหย่อนอากรขาเข้าวัตถุดิบและชิ้นส่วนตามมาตรา 30 ซึ่งกำหนดให้วัตถุดิบหรือวัสดุจำเป็นนั้นจะต้องไม่มีผลิตในประเทศซึ่งมีคุณภาพใกล้เคียงกันและมีปริมาณเพียงพอ ในอัตราสูงสุดที่ 90% กำหนดเวลา 2 ปี พิจารณาอนุมัติคราวละ 1 ปี คาดว่าจะทำให้การผลิตรถยนต์อีโคคาร์มีต้นทุนต่ำลงประมาณคันละ 100,000 บาท

ทั้งนี้ในการประชุมคณะกรรมการบีโอไอ อนุมัติส่งเสริมมูลค่า 6,917 ล้านบาท โครงการใหญ่ อาทิ ของโออิชิที่ขอขยายกิจการผลิตน้ำชาเงินลงทุน 1,430 ล้านบาท

เรื่องล่าสุดของหมวด เศรษฐกิจ

ดูหมวด เศรษฐกิจ ทั้งหมด