เมื่อ ''เผือกร้อน'' อยู่ในมือของอภิสิทธิ์

ในที่สุดคณะกรรมการสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปการเมืองและศึกษาการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่มี นายดิเรก ถึงฝั่ง ส.ว.นนทบุรี เป็นประธาน ก็ ทำคลอด แนวทางสมานฉันท์ทางการเมือง เป็น ที่เรียบร้อยและเตรียมจะส่งมอบให้ นายชัย ชิด ชอบ ประธานสภาผู้แทนราษฎรในฐานะประธานรัฐสภา และ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐ มนตรี ในวันที่ 16 ก.ค. นี้

ผลการศึกษาทั้งหมดจะจัดพิมพ์เพื่อมอบ แก่ ส.ว. และ ส.ส. รวมถึงแจกไปยังส่วนต่าง ๆ ทั่วประเทศ

ในเนื้อหาที่มีความยาวทั้งสิ้น 48 หน้า น่าสนใจตรงในส่วนบทที่ 5 ซึ่งเป็นบทสรุปและข้อเสนอแนะช่วงหนึ่งระบุว่า คณะกรรมการฯ พิจารณาจากสภาพความเป็นจริงของสังคมไทยในช่วงขอบเขตเวลา นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540-2550 เห็นว่า ปัญหาส่วนหนึ่งเกิดจากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ และการนำรัฐธรรมนูญไปใช้ จึงเห็นสมควรให้แก้ไขรัฐธรรมนูญปี 2550 ในบางประเด็นและบางมาตราเป็นการเร่งด่วนเฉพาะหน้า เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางในการลดเงื่อนไขความขัดแย้งเพื่อนำไปสู่การสร้างความสมาน ฉันท์และการปฏิรูปการเมือง

มีทั้งสิ้น 6 ประเด็นคือ 1. ให้ยกเลิกการยุบพรรคและให้เพิกถอนสิทธิเฉพาะผู้สมัครที่ทำผิด (มาตรา 237) 2. ประเด็นที่มาของ ส.ส. (มาตรา 93-98) ให้กลับไปใช้ระบบปี พ.ศ. 2540 โดยไม่มีการกำหนดเกณฑ์ขั้นต่ำของ ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อ 3. ประเด็นที่มาของ ส.ว. (มาตรา 111-121) ให้ กลับไปใช้ระบบแบบปี พ.ศ. 2540 4. ประเด็นการทำหนังสือสัญญาที่ต้องได้รับความเห็นชอบของรัฐสภา (มาตรา 190) ให้คงหลักการเดิมแต่เพิ่มเติมข้อความในวรรค 5 กำหนดประเภทของหนังสือสัญญา ที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภา 5. ประเด็นการดำรงตำแหน่งทางการเมืองของ ส.ส. (มาตรา 265) ให้ ส.ส. ดำรงตำแหน่งทางการเมือง อาทิ เลขานุการ ที่ปรึกษารัฐมนตรีได้และ 6. ประเด็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนของ ส.ส. และ ส.ว. (มาตรา 266) ให้ตัดข้อความใน (1) ออก เพื่อให้ ส.ส. ส.ว. ช่วยเข้าไปแก้ปัญหาผ่านส่วนราชการได้

ที่สำคัญ ผลสรุปดังกล่าวยังระบุด้วยว่า มีข้อเสนอบางประการที่ไม่ได้มีการลงมติในช่วงการพิจารณาของคณะกรรมการฯเรื่องการสร้างความสมานฉันท์ระยะเร่งด่วนว่า ให้มีการพิจารณาคืนสิทธิและความเป็นธรรมให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการบังคับใช้รัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น กรรมการบริหารพรรคที่ถูกยุบและถูกตัดสิทธิ ทางการเมือง

สรุปก็คือว่า เป็นผลสรุปที่ สอดคล้อง กับข้อเสนอเพื่อคลี่คลายสถานการณ์ทางการเมืองที่เกิดขึ้นในปัจจุบันทั้งสิ้น

น่าสนใจว่าในฐานะที่เป็นรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ ผู้ซึ่งระบุปัญหาวิกฤติเกิดขึ้นจาก การเมืองที่ล้มเหลว จะทำอย่างไร จะเสนอในนามรัฐบาลหรือจะปล่อยให้สภาผู้แทนราษฎรทำการแก้ไข จริงอยู่แม้จะเป็น 6 ประเด็น แต่ก็ถือว่าแต่ละประเด็นนั้น ไม่ง่าย

โดยเฉพาะมาตรา 237 ซึ่งเป็น ยาแรง เพื่อใช้แก้ปัญหา ซื้อเสียง

และที่ต้องตอบคือ ผลสรุปเหล่านี้เป็นเรื่องของ ฝ่ายการเมือง ทั้งสิ้น

เผือกร้อน แก้ไขรัฐธรรมนูญกลับมาอยู่ในมือนายอภิสิทธิ์แล้ว.

เรื่องล่าสุดของหมวด การเมือง

ดูหมวด การเมือง ทั้งหมด