ปัดจ้างที่ปรึกษาฯขายธ.นครหลวงฯ

นางทองอุไร ลิ้มปิติ ผู้ช่วยผู้ว่าการสายจัดการกองทุน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินยังไม่ได้มีการจัดจ้าง บล.ภัทรเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน เพื่อประเมินราคาหุ้นที่กองทุนฯถืออยู่ในธนาคารนครหลวงไทย 47.58% เพราะเรื่องนี้ต้องผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูฯ หลังจากนั้นจะต้องเสนอเรื่องให้คลังพิจารณาก่อึงสามารถที่จะจัดจ้างที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งการกำหนดราคาหุ้นขั้นต่ำเป็นหน้าที่ของบอร์ดกองทุนฟื้นฟูฯ

ธปท. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำรายละเอียดเรื่องทรัพย์สินของกองทุนฟื้นฟูฯทั้งเรื่องหุ้นที่ถืออยู่ในธนาคารนครหลวงฯและกรุงไทย รวมทั้งที่ดินที่มีอยู่ทั้งหมดเสนอให้คณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูฯ พิจารณา ซึ่ง ยืนยันว่ายังไม่มีการจ้างที่ปรึกษาทางการเงินประเมินราคาหุ้น เพราะการว่าจ้างที่ปรึกษาฯ ต้องมีการเปิดประมูล เพื่อให้เกิดความโปร่งใส โดยขณะนี้มีสถาบันการเงินหลายแห่งที่สนใจซื้อหุ้น 2 ธนาคาร ส่วนการปิดกองทุนฯยังเป็นไปตามแผนในปี 56 สำหรับทรัพย์สินที่เหลืออยู่ตามกฎหมาย ธปท. จะต้องตั้งหน่วยงานหรือองค์กรขึ้นมาดูแลแทนกองทุนฟื้นฟู.

เรื่องล่าสุดของหมวด การเมือง

ดูหมวด การเมือง ทั้งหมด