เลือกตั้ง 2562: รวมนโยบายพรรคการเมือง แต่ละพรรคในการเลือกตั้ง 2562

เลือกตั้ง 2562: รวมนโยบายพรรคการเมือง แต่ละพรรคในการเลือกตั้ง 2562

วันนี้ ทาง Sanook.com ได้รวบรวม นโยบายเด่นๆ ของพรรคการเมืองแต่ละพรรค ตัวอย่างเช่น นโยบายพรรคเพื่อไทย, นโยบายพรรคพลังประชารัฐ, นโยบายพรรคอนาคตใหม่, นโยบายพรรคภูมิใจไทย, นโยบายพรรคประชาธิปัตย์ ฯลฯ

ซึ่งแต่ละพรรคที่ได้ร่วมลงแข่งขันในการเลือกตั้ง 2562 ในครั้งนี้ จัดการเลือกตั้งขึ้นในวันที่ 24 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา ด้วยความหวังว่าจะช่วยให้ท่านผู้อ่าน ได้ทราบและเข้าใจในนโยบายของแต่ละพรรค ที่ได้ประกาศไว้ตั้งแต่ก่อนการเลือกตั้ง ลองไปดูกันเลยว่าแต่ละพรรคมีนโยบายอะไรกันบ้าง

นโยบายของพรรคการเมืองแต่ละพรรค

 1. นโยบายพรรคเพื่อไทย
 2. นโยบายพรรคพลังประชารัฐ
 3. นโยบายพรรคภูมิใจไทย
 4. นโยบายพรรคอนาคตใหม่
 5. นโยบายพรรคเศรษฐกิจใหม่
 6. นโยบายพรรคเสรีรวมไทย
 7. นโยบายพรรคประชาธิปัตย์
 8. นโยบายพรรคชาติพัฒนา
 9. นโยบายพรรคกรีน
 10. นโยบายพรรคกลาง
 11. นโยบายพรรคกสิกรไทย
 12. นโยบายพรรคคนงานไทย
 13. นโยบายพรรคคนธรรมดาแห่งประเทศไทย
 14. นโยบายพรรคครูไทยเพื่อประชาชน
 15. นโยบายพรรคคลองไทย
 16. นโยบายพรรคความหวังใหม่
 17. นโยบายพรรคเครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย
 18. นโยบายพรรคชาติไทยพัฒนา
 19. นโยบายพรรคชาติพันธุ์ไทย
 20. นโยบายพรรคฐานรากไทย
 21. นโยบายพรรคถิ่นกาขาวชาววิไล
 22. นโยบายพรรคทางเลือกใหม่
 23. นโยบายพรรคแทนคุณแผ่นดิน
 24. นโยบายพรรคประชาชาติ
 25. นโยบายพรรคพลังท้องถิ่นไท
 26. นโยบายพรรคมหาชน
 27. นโยบายพรรคประชาชนปฏิรูป

นโยบายพรรคกรีน

 1. ต้นไม้เป็นทรัพย์สิน
 2. ที่ทำกินถูกต้องเป็นธรรม
 3. เกษตรกรรมสุขภาพ
 4. สันติภาพยั่งยืน

Back to Top

________________ 

นโยบายพรรคกลาง

 1. 3 เปลี่ยน: คุณเปลี่ยน การเมืองเปลี่ยน ชีวิตเปลี่ยน
 2. เพิ่มอำนาจประชาชน กระจายอำนาจรัฐด้วยประชาธิปไตยทางตรง
 3. ก้าวทันโลก 5.0 อยู่ที่ไหนก็ทำงานได้
 4. แก้ไขกฎหมายด้วยประชาธิปไตยทางตรง
 5. เด็ดขาดกับการคอร์รัปชันด้วยเทคโนโลยีบล็อคเชน (Blockchain)
 6. รักษาเสถียรภาพและเพิ่มราคาสินค้าเกษตร
 7. ส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร
 8. จัดสวัสดิการสำหรับเด็กแรกเกิด
 9. ปฏิบัติการศึกษาด้วยระบบออนไลน์ ให้ได้มาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ
 10. 1 บาท รักษาทุกโรค
 11. เพิ่มกองทุนบำนาญประชาชน
 12. จัดการปัญหาขยะ เปลี่ยนแปลงพลังงานไฟฟ้าใช้ในท้องถิ่น
 13. จัดตั้งกองทุนพัฒนาชีวิคนยากไร้
 14. สร้างความมั่นคงในชีวิตแรงงาน
 15. จัดตั้งกองทุนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

Back to Top

________________ 

นโยบายพรรคกสิกรไทย

4 PLUS 2 

 1. ประเทศไทยโฉมหน้าของเอเชีย (Thailand: Face of Asia)
 2. เศรษฐกิจไทยสมดุลนิยม (Thailand Economic Balance)
 3. ธนาคารข้าวไทย (Thai Rice Bank)
 4. ธนาคารรีไซเคิล (Recycle Bank)
 5. ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต (New U New Life)
 6. มหาวิทยาลัยศาสตร์พระราชา (University of Science King)

Back to Top

________________ 

นโยบายพรรคคนงานไทย

 1. สนันสนุนงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติของรัฐบาลเท่านั้น
 2. สนับสนุนรัฐบาล การแก้ไข หนี้สินของรัฐบาลไทย 6.5 ล้านล้านบาท และหนี้สินนอกระบบของคนยากจน
 3. สนับสนุนการสร้างชาติไทยเป็นมหาอำนาจในด้านอาหาร และการแพทย์
 4. สนับสนุนให้คนไทยมีงานทำทุกคน คนจน ผู้สูงอายุ เด็กเล็ก และสัตว์เร่ร่อน มีปัจจัย 4 ทั่วถึง
 5. ภาคใต้ สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ 5 จังหวัดภาคใต้ โดยเงินกู้ผ่อนปรน 25,000 ล้านบาท
 6. ภาคกลาง สนับสนุนการแก้ไขจราจร น้ำเสีย และสิ่งแวดล้อมใน กทม.
 7. ภาคเหนือ สนับสนุนการรักษาป่าไม้ ต้นน้ำลำธาร และการป้องกันไฟป่า ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สนับสนุนการสร้างแหล่งน้ำให้มีน้ำใช้ น้ำดื่ม ตลอดปีทุกหมู่บ้าน
 8. สนับสนุนศาลเป็นองค์กรอิสระ สภากฎหมายระหว่างประเทศ ต่อต้านคอร์รัปชันทุกรูปแบบ
 9. สนับสนุนการนิรโทษกรรมอย่างมีเงื่อนคดี เพื่อแก้ไขปัญหานักโทษล้นคุก

Back to Top

 ________________

นโยบายพรรคคนธรรมดาแห่งประเทศไทย

 1. การแก้ไขปรับปรุงกฎหมายที่ไม่สอดคล้องกับกาลสมัยและหลักนิติธรรม
 2. ส่งเสริมให้การกระจายอำนาจการปกครอง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของรัฐในการตอบสนองความต้องการของประชาชน
 3. เพิ่มขีดความสามารถทางเศรษฐกิจและการแข่งขันของประเทศ ด้วยการขจัดการผูกขาดทางการค้า
 4. ส่งเสริมการทำเกษตรกรรมแบบอินทรีย์
 5. ส่งเสริมความมั่นคงในชีวิตของประชาชน ด้วยการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน
 6. รับรองความเสมอภาคระหว่างบุคคลให้เท่าเทียมกัน

Back to Top

 ________________

นโยบายพรรคครูไทยเพื่อประชาชน

 1. ปฏิวัติการศึกษา
 2. คืนคุณค่าสู่สังคมไทย
 3. พร้อมก้าวไกลเทคโนโลยี
 4. บัตรคนดีปลดหนี้ประชาชน
 5. ผลิตภัณฑ์ชุมชนเพิ่มราคา
 6. ยางพารากิโลสองร้อย

Back to Top

 ________________

นโยบายพรรคคลองไทย

 1. ผลักดันโครงการคลองไทยด้วยการเสนอร่างพระราชบัญญัติคลองไทยในสภาผู้แทนราษฎรให้มีกฎหมายรองรับโครงการคลองไทย เพื่อนำรายได้จากโครงการคลองไทยไปพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
 2. แก้ไขปัญหาของประเทศด้านพลังงาน ที่ดินทำกิน ยาเสพติด การทุจริตคอรัปชั่น การค้ามนุษย์ 
 3. พัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผนงบประมาณรายจ่ายของรัฐให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

Back to Top

 ________________

นโยบายพรรคความหวังใหม่

 1. สร้างประชาธิปไตยให้เป็นจริงเหมาะสมกับชาติไทย
 2. สร้างพรรคให้เป็นของประชาชน
 3. สร้างคนให้เป็นประชาธิปไตย
 4. นำไทยให้พ้นทาส พัฒนาชาติด้วยเศรษฐกิจพอเพียง
 5. ฟื้นฟูอีสานเขียวภาค 2
 6. เพิ่มพื้นที่ชลประทาน 33 ล้านไร่
 7. ตั้งกระทรวงน้ำ
 8. เปลี่ยนเอกสารสิทธิที่ดินทั้งหมดเป็นโฉนด
 9. โครงการฮารับปันบารูใต้ร่มเย็น สร้างสันติสุขชาวภาคใต้ให้เป็นจริง
 10. ทบทวนสัญญาสัมปทานที่ไม่เป็นธรรม
 11. น้ำมันราคาถูก
 12. โทรศัพท์และอินเตอร์เน็ตฟรี
 13. ต่อต้านการคอรัปชั่นทุกๆด้าน
 14. แก้ไขปัญหาความยากจน
 15. ประกันราคาพืชผล
 16. ลดระยะเวลาเรียนทุกหลักสูตร
 17. สาธารณสุขรองรับผู้สูงอายุ เด็กและสตรี

Back to Top

 ________________

นโยบายพรรคเครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย

 1. ยกระดับกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรให้ฟื้นฟูชีวิตและปลดหนี้ฯเกษตรกรได้อย่างแท้จริงตามกฎหมาย (กฟก.) 
 2. พัฒนากองทุนหมุนเวียนช่วยเหลือเกษตรกร (กชก.) ให้เป็นกฎหมายเพื่อฟื้นฟูชีวิตคนยากคนจนเกษตรกรและปลดหนี้นอกระบบตามกฎหมาย กชก.
 3. ปฏิรูปกฎหมาย สปก. (สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม) ให้จัดหาที่ทำกินให้คนจนและเกษตรกร 
 4. ออกกฎหมายเฉพาะเพื่อเก็บภาษีสินค้าทุนทางการเกษตร นำเงินมาให้ กฟก., กชก., สปก. เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและคนจน 
 5. ทำพรรคให้เป็นของประชาชนอย่างแท้จริง

Back to Top

 ________________

นโยบายพรรคชาติไทยพัฒนา

 1. นโยบายด้านการเมืองการปกครอง
  1. ธำรงรักษาไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ
  2. ยึดถือรัฐธรรมนูญ และการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเป็นธรรม
  3. กระจายอำนาจรัฐสู่ท้องถิ่นอย่างจริงจัง
  4. เสริมสร้างโอกาสประชาชนให้มีส่วนร่วมทางการเมือง 
  5. ปฏิรูป และพัฒนาองค์กรทางการเมืองให้เข้มแข็ง
  6. บริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพอย่างมีธรรมาภิบาล 
  7. นโยบายด้านการศึกษา

 2. ให้ความสำคัญกับผู้รับการศึกษา
  1. พัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา
  2. ส่งเสริมหลักสูตรบูรณาการ
  3. เพิ่มศักยภาพการบริหารการศึกษา

 3. นโยบายด้านการเกษตร
  1. ส่งเสริมแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ 
  2. สนับสนุนองค์กรภาคการเกษตร และสหกรณ์ 
  3. ปรับโครงสร้างภาคการเกษตร
  4. ส่งเสริมเกษตรกรให้เข้มแข็ง
  5. เพิ่มประสิทธิภาพของการจัดการภาคเกษตรแบบครบวงจร
  6. ดำรงความเป็นแหล่งผลิตอาหารที่มั่นคง และปลอดภัย

 4. นโยบายด้านเศรษฐกิจ
  1. ยึดถือหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  2. รักษาเสถียรภาพการเงิน
  3. รักษาวินัยการคลัง
  4. ส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มรายได้ 
  5. ปรับปรุงโครงสร้างอุตสาหกรรม
  6. สนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม
  7. บริหารจัดการการส่งออกแบบครบวงจร

 5. นโยบายด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
  1. ส่งเสริมการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์
  2. ส่งเสริมการพัฒนาด้านเทคโนโลยี

 6. นโยบายด้านสังคม
  1. สร้างสถาบันครอบครัวให้มีความอบอุ่น
  2. สร้างสวัสดิภาพเด็กสตรี ผู้มีความหลากหลายทางเพศผู้สูงอายุผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส
  3. ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
  4. พัฒนาฝีมือแรงงาน และคุ้มครองสวัสดิภาพของผู้ใช้แรงงาน
  5. บริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึง
  6. พัฒนายกระดับระบบความปลอดภัยสาธารณะ
  7. ส่งเสริมการกีฬา
  8. ทำนุบำรุงศาสนาอนุรักษ์พัฒนาศิลปะ และวัฒนธรรม

 7. นโยบายด้านการพัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐาน
  1. พัฒนาบริการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่เป็นธรรม
  2. พัฒนาการคมนาคมขนส่ง 
  3. พัฒนาการสื่อสารโทรคมนาคม และระบบสารสนเทศ

 8. นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และพลังงาน
  1. คุ้มครอง อนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนา
  2. บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
  3. ควบคุม และแก้ปัญหามลพิษ
  4. วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้เพื่อความยั่งยืน 
  5. พัฒนาคุณภาพการผลิตพลังงาน และแสวงหาพลังงานทดแทนจากทรัพยากรธรรมชาติ
  6. ปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์

 9. นโยบายด้านการต่างประเทศ
  1. เสริมสร้างความสัมพันธ์กับประเทศในภูมิภาค 
  2. ยกระดับความร่วมมือกับนานาประเทศ 
  3. เพิ่มศักยภาพด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 
  4. เพิ่มบทบาท และสร้างความสำคัญในองค์กรระหว่างประเทศ

Back to Top

 ________________

นโยบายพรรคชาติพัฒนา

 1. การศึกษา
  1. เด็กไทย 2 ภาษา
  2. ทุนครูเทคโนโลยี
  3. อุทยานการเรียนรู้และหลักสูตรออนไลน์ที่เรียนได้ด้วยตัวเอง
  4. สร้างนักคิด นักอ่าน และนักปฏิบัติ
  5. ปรับโครงสร้างหนี้ครู

 2. เศรษฐกิจรากหญ้า
  1. จัดตั้งกองทุนสวัสดิการเพื่อเกษตรกร
  2. เกษตรทันสมัย (Smart Farmers)
  3. ปรับปรุงกลไกตลาดซื้อขายสินค้าล่วงหน้า
  4. จัดตั้งกองทุนกู้ยืมเพื่อการพัฒนาสมาร์ทเอสเอ็มอี (Smart SMEs)
  5. สร้างตลาดทุนขนาดย่อมสำหรับผู้ประกอบการรายย่อย
  6. สร้างแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

 3. สังคม
  1. ขยายอายุเกษียณราชการ
  2. บ้านเกษียณสำราญ
  3. ศูนย์ดูแลผู้สูงวัยชุมชน
  4. เพิ่มเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
  5. ลดหย่อนภาษีเพื่อผู้สูงอายุ
  6. ทุนการศึกษารับน้องใหม่
  7. สนับสนุนสวัสดิการคนพิการ
  8. ยกระดับแรงงาน

 4. โครงสร้างพื้นฐานเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
  1. มอเตอร์เวย์ทั่วประเทศ
  2. รถไฟทางคู่ทั่วถึง
  3. เชื่อมโยงอีอีซี-อีสาน-อินโดจีน
  4. ขยายบริการระบบขนส่งมวลชนไปยังภูมิภาค
  5. ปรับปรุงสภาพถนนทั่วประเทศ

 5. อุตสาหกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม
  1. ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนให้เป็นพลังงานหลัก
  2. ส่งเสริมการใช้รถยนต์ไฟฟ้า
  3. ปรับโครงสร้างการผลิตภาคอุตสาหกรรม

 6. การท่องเที่ยว
  1. ส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่สร้างขึ้น (Man-made Destination)
  2. ผลักดันการท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลภาคใต้
  3. เที่ยวไทย เที่ยวได้ทุกที่
  4. จาก OTOP สู่ i-OTOP
  5. ครัวไทย ครัวโลก
  6. ผลักดันธุรกิจ MICE
  7. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรองรับนักท่องเที่ยว
  8. ยกระดับเศรษฐกิจไทยด้วย Event

 7. เศรษฐกิจดิจิทัล
  1. 5G ทั่วไทย Wifi ทั่วประเทศ
  2. รายการอิเล็กทรอนิกส์
  3. กองทุน Digital Start Up

 8. การกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น
  1. จัดสรรงบประมาณ 35% ของรายได้ให้กับท้องถิ่นภายใน 1 ปี
  2. เพิ่มเงินช่วยค่าครองชีพผู้นำท้องถิ่น

 9. กีฬา
  1. สร้าง Mini Sport Complex
  2. สร้าง Mini Fitness ทุกหมู่บ้าน
  3. จัดการแข่งขันกีฬาระดับโลกในประเทศ
  4. สร้างนักกีฬาอาชีพ
  5. ยกระดับกีฬาสมัครเล่นสู่กีฬาอาชีพ
  6. ส่งเสริมวิทยาศาสตร์การกีฬา

Back to Top

 ________________

นโยบายพรรคชาติพันธุ์ไทย

 1. ธำรงไว้ซึ่งการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ มุ่งเน้นความรู้รัก สามัคคีภายในชาติ ที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ซึ่งทุกคนเป็นคนไทยเหมือนกันมีความเสมอภาค เท่าเทียมและยุติธรรมไม่มีการแบ่งแยกแตกต่างระหว่างกัน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
 2. กระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นโดยยึดถือฐานรากแห่งสังคม อัตลักษณ์และวัฒนธรรมที่หลากหลาย 
 3. ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและการบริหารราชการแผ่นดินเพื่อนำไปสู่การสร้างสังคมแห่งโอกาสและความเท่าเทียมเสมอภาคและเป็นธรรม พร้อมที่จะก้าวเดินไปด้วยกัน 
 4. สร้างเสริมเศรษฐกิจฐานราก เน้นการสร้างโอกาสแห่งวิถีชุมชนเป็นฐานนำไปสู่การสร้างชาติไทยให้มีความมั่นคงยั่งยืน

Back to Top

________________ 

นโยบายพรรคฐานรากไทย

 1. การขจัดความยากจนของประชาชนผู้ยากไร้ ด้วยการสร้างงานจำนวนมาก นำมาออกแบบงานให้เกิดเป็นอาชีพต่างๆ ที่เป็นความจำเป็นพื้นฐานของประเทศ หรือเป็นงานที่ตลาดมีความต้องการ ทั้งตลาดเก่าและตลาดเกิดใหม่ เพื่อให้ประชาชนในแต่ละพื้นที่มีงานมีอาชีพอันเป็นพื้นฐานของรายได้ แทนการแจกเงินโดยตรง ขจัดอุปสรรคที่ทำให้ผู้ประกอบสัมมาอาชีวะด้วยความขยันขันแข็งพ้นจาก ความยากจน 
 2. กำจัดคนทุจริตทุกรูปแบบ ทั้งในราชการและเอกชนที่เอื้อต่อการผูกขาดตัดตอน เป็นการสมคบกันโกงประชาชน 
 3. การคุ้มครองประชาชนด้านการรักษาพยาบาลโรคร้ายแรง แทนการรักษาทุกโรคที่สิ้นเปลืองงบประมาณยิ่งกว่า

Back to Top

 ________________

นโยบายพรรคถิ่นกาขาวชาววิไล

 1. ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 2. ปัญหาของชาติต้องได้รับการแก้ไขด้วยธรรมวินัย ไตรสิกขา ศีล สมาธิ ปัญญา สนับสนุนส่งเสริมทุกศาสนา 
 3. จะส่งเสริมคนให้เป็นมนุษย์และเทวดา จะทำให้สังคมเป็นสังคมนิยมธรรม ให้คนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เรียนฟรีตั้งแต่ปฐมวัยจนถึงปริญญาตรี ให้ทุกคนรักษาพยาบาลฟรีทุกโรค ปฏิรูปพลังงาน ผลักดันราคาพืชผลทางการเกษตรให้มีราคาสูงขึ้น 
 4. เศรษฐกิจเป็นเศรษฐกิจพอเพียง ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การเมือง ใช้หลักคุณธรรมนำการเมือง ให้คนยากจนมีที่อยู่อาศัย ที่ทำกิน และเร่งแก้ปัญหาความยากจนและปัญหาจราจร กรุงเทพรถติด เศรษฐกิจย่ำแย่ สิ่งแวดล้อมเป็นพิษ ให้ทุกคนมีชีวิตรอดและปลอดภัย

Back to Top

 ________________

นโยบายพรรคทางเลือกใหม่

 1. ส่งเสริมเศรษฐกิจในครัวเรือนโดยตรงโดยการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการให้สินเชื่อผ่านเจ้าบ้านที่มีชื่อในทะเบียนบ้านเพื่อยกระดับการพัฒนาประเทศผ่านทางเจ้าบ้านทุกครัวเรือน
 2. ส่งเสริมการเกษตรโดยหลักประเทศไทย ต้องเป็นศูนย์กลางการค้าพืชผลทางการเกษตรโลกและให้ความสำคัญโดยหลักคนไทยต้องมาก่อน (Thai first) เพื่อประชาชนคนไทยทั้งที่อยู่ในประเทศและต่างประเทศทั่วโลกจะได้รับความคุ้มครองดูแลในทุกมิติ
 3. จัดตั้งกระทรวงกีฬาโดยแยกการบริหารการกีฬาเป็นกระทรวงโดยเฉพาะ ด้วยตระหนักถึงความสำคัญของการกีฬาต่อการพัฒนาสุขภาพและศักยภาพของคนไทย
 4. นโยบายบริการรักษาโรคตลอด 24 ชั่วโมง
 5. นโยบายศูนย์กลางอาหารฮาลาลโลกพรรคทางเลือกใหม่

Back to Top

 ________________

นโยบายพรรคแทนคุณแผ่นดิน

 1. ออม กู้ยืม ลงทุน สวัสดิการ "ปลดหนี้ ธนาคารแรงงาน" 
 2. มีบุตรครอบครัวละ 3 คน "ท้องปั๊บ รับสวัสดิการถึง ป.ตรี" 
 3. "มีรายได้ระหว่างเรียน"ปรับเงินเดือน ผู้จบอาชีวะ" 
 4. มีศักดิ์ศรี มั่นคงในอาชีพ "สภาวิชาชีพจป./รปภ." 
 5. ลดรายจ่ายสร้างรายได้ สว่างทั่วไทย "ไฟฟ้าโซล่าเซลล์/ชีวมวล เทคโนโลยีสะอาด" 
 6. "รับเอกสารสิทธิ ที่ดินซับซ้อน" "ชีวิตเกษตร เศรษฐกิจพอเพียง" 
 7. เพิ่มสวัสดิการ "ผู้สูงอายุ 1,000-3,000 บาท" "ค่ารักษาพยาบาล หลังเกษียณของลูกจ้างประจำ, พนักงานราชการ, ผู้พิการ, กลุ่มผู้มีจิตอาสา" 
 8. "ต่อต้านคอร์รัปชั่น" ให้รางวัลนำจับ

Back to Top

 ________________

นโยบายพรรคประชาชนปฏิรูป

 1. น้อมนำคำสอน "พระพุทธเจ้า" มาปฏิบัติ เพื่อแก้ไขปัญหา"ทุกข์ร้อน" ให้ประชาชนอย่างยั่งยืน 
 2. ให้พรรคประชาชนปฏิรูปเป็น"องค์กรสาธารณกุศลระดับชาติ" โดยจัดตั้ง "สภาประชาชนปฏิรูปจังหวัด" ทั้ง 77 จังหวัด เพื่อเป็นเครื่องมือของประชาชน ในการตรวจสอบถ่วงดุล เจ้าหน้าที่รัฐ หน่วยงานของรัฐในจังหวัดนั้น และแก้ไขปัญหาทุกข์ร้อนให้ประชาชนด้วยกฎหมายจนถึงที่สุด 
 3. เป็น "พรรคฝ่ายคุณธรรม"สร้างมิติใหม่ของพรรคการเมือง เป็นผู้นำในการปฏิรูปพรรค ปฏิรูปการเมือง ปราศจากการให้อามิสสินจ้างอย่างแท้จริง และพรรคประชาชนปฏิรูปดำเนินการด้วยความเปิดเผย โปร่งใส ตรงไปตรงมา โดยมี"นายไพบูลย์ นิติตะวัน"หัวหน้าพรรคเป็นผู้รักษาหลักการของพรรค

Back to Top

 ________________

นโยบายพรรคประชาชาติ

 1. แก้ปัญหาของชาติด้วยวิถีทางประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ธำรงไว้ซึ่งหลักนิติธรรม
 2. ส่งเสริมสังคมพหุวัฒนธรรมที่เคารพให้เกียรติในความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรม
 3. ยกเลิกและปฏิรูปกฎหมาย กระบวนการยุติธรรม ระบบงบประมาณและภาษีอากรให้เกิดความเป็นธรรม
 4. ส่งเสริมระบบรัฐสวัสดิการด้านการศึกษา การรักษาพยาบาลฟรี ระบบบำนาญและสวัสดิการ (เบี้ยผู้สูงอายุ 3,000 บาท/เดือน)
 5. ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณูปโภคและคมนาคม
 6. แก้ไขปัญหาความยากจน หนี้สิน ความเหลื่อมล้ำทั้งด้านเศรษฐกิจ สิทธิเสรีภาพ กฎหมาย ศักดิ์ศรีและเชิงพื้นที่ ขจัดการทุจริต
 7. เกษตรกรมีที่ดินทำกินและเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดิน
 8. แก้ไขปัญหาน้ำทั้งระบบ สินค้าเกษตรให้ขายได้ราคาสูงสุด
 9. ส่งเสริมการท่องเที่ยวและการกีฬา
 10. แก้ปัญหายาเสพติด
 11. กระจายอำนาจอธิปไตยให้ชุมชนท้องถิ่น
 12. แก้ปัญหาวิกฤติความขัดแย้งให้เกิดสมานฉันท์ปรองดองของคนในชาติ และปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

Back to Top

 ________________

นโยบายพรรคประชาธิปัตย์

 1. เรียนฟรีถึง ปวส.
 2. อาหารเช้ากลางวันถึง ม.3
 3. เด็กทุกคนพูดภาษาอังกฤษได้ (ด้วย English for All)
 4. ศูนย์เด็กเล็กคุณภาพดีทั่วไทย
 5. เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
 6. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
 7. เบี้ยผู้ยากไร้
 8. ปรับอัตราเบี้ยยังชีพคนพิการ
 9. บ้านหลังแรก
 10. ประกันรายได้พืชผลเกษตร
 11. กองทุนน้ำชุมชน เกษตรกรมีน้ำใช้
 12. ประกันรายได้แรงงานขั้นต่ำ
 13. เพิ่มค่าตอบแทน อสม.

Back to Top

 ________________

นโยบายพรรคพลังท้องถิ่นไท

 1. ลดจำนวนหน่วยงานที่ทับซ้อนภารกิจ เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารราชการแผ่นดิน
 2. การกระจายอำนาจเป็นวาระแห่งชาติ ให้ อปท. และราชการส่วนท้องที่ กำนันผู้ใหญ่บ้าน เป็นกลไกหนุนเสริมภาคประชาชน ยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ด้วยตนเอง 
 3. จัดตั้งสภาพลเมืองเพื่อเป็นกลไกให้ประชาชนตรวจติดตาม แนะนำนักการเมือง และระบบราชการที่จัดบริการประชาชน 
 4. เปลี่ยนการศึกษาไทย ทักษะนำวิชาการ เชื่อมโยงระบบเศรษฐกิจฐานรากสู่เป้าหมายคนรุ่นใหม่มีรายได้ 500,000 บาทต่อปี 
 5. สร้างความมั่นคงทางรายได้ แก้จนครัวเรือน แก้จนชุมชน หนุนเสริมสินค้าชุมชน เป็นสินค้าสวัสดิการแห่งรัฐ 
 6. สร้างมาตรการแก้ปัญหายาเสพติด จับจริง – ลุยจริง จัดให้มีตำรวจชุมชนตรวจตรา 24 ชม. นำลูกหลานกลับสู่อ้อมกอดพ่อแม่

Back to Top

 ________________

นโยบายพรรคพลังประชารัฐ

 1. สวัสดิการประชารัฐ เพื่อขจัดความเหลื่อมล้ำผ่านบัตรประชารัฐ
  • การให้สวัสดิการรายกลุ่ม
  • ลดหนี้สร้างเงินออม
  • และช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัยและที่ทำกิน
    
 2. สังคมประชารัฐ เพื่อสร้างสังคมสงบสุข เข้มแข็งแบ่งปัน
  • พัฒนาการศึกษา
  • การกระจายความเจริญ
  • การสร้างเมืองอัจฉริยะสีเขียว
  • การพัฒนาชุมชนสีขาว
  • กรุงเทพ 5.0

 3. เศรษฐกิจประชารัฐ เพื่อสร้างความสามารถและโอกาสที่เท่าเทียม
  • ยกระดับความสามารถผู้ผลิต
  • การเกษตรประชารัฐ
  • การท่องเที่ยวชุมชนและเศรษฐกิจสร้างสรรค์
  • เศรษฐกิจชีวภาพ
  • การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแห่งอนาคต
  • การลดอุปสรรคในการดำเนินธุรกิจ

Back to Top

 ________________

นโยบายพรรคเพื่อไทย

 1. แก้ปัญหาเศรษฐกิจปากท้อง
 2. สร้างความเติบโตทางเศรษฐกิจ
 3. สร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจฐานราก
 4. ลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานและระบบคมนาคมขนส่ง ระบบน้ำ
 5. สร้างรายได้จากการท่องเที่ยว การส่งออก การเกษตร SME และเศรษฐกิจดิจิทัล ให้ไทยเป็นศูนย์กลางผลิตอาหารปลอดภัย ของโลก
 6. ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มผลผลิตและเชื่อมตลาดโลก
 7. ยกระดับราคาสินค้าเกษตร
 8. ลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม
 9. ส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งทุน พัฒนาคน ยกระดับคุณภาพและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
 10. พัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
 11. กระจายอำนาจ ลดขนาดภาครัฐ
 12. ขจัดอุปสรรคในการประกอบธุรกิจด้วยการยกเลิกกฎหมายและใบอนุญาตที่ไม่จำเป็น
 13. ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่น
 14. แก้ปัญหายาเสพติด ดูแลผู้ใช้แรงงาน ผู้มีรายได้น้อย ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ เด็ก ผู้พิการ
 15. แก้รัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตยและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

Back to Top

 ________________

นโยบายพรรคภูมิใจไทย

 1. ทวงคืนกำไรให้เกษตรกร โดยเสนอกฎหมายระบบกำไรแบ่งปัน ตั้งกองทุนข้าว ข้าวหอมมะลิ ตันละ 18,000 บาท บวกกำไรเพิ่ม 1,500 บาท รวมเป็นเงิน 19,500 บาท มันสำปะหลัง ไม่ต่ำกว่า กก.ละ 4 บาท อ้อย ไม่ต่ำกว่าตันละ 1,200 บาท ปาล์มทะลาย ไม่ต่ำกว่า กก.ละ 5 บาท ยางพารา เป้าหมายราคา กก.ละ 70 บาท 
 2. ยกระดับ อสม. เป็นหมอประจำบ้าน ค่าตอบแทน 2,500 – 10,000 บาท ต่อเดือน 
 3. แก้หนี้ กยศ. โดยปลดภาระผู้ค้ำประกัน ไม่มีดอกเบี้ย ไม่มีค่าปรับ ผ่อนคืนเงินต้น 10 ปี และปลอดหนี้ 5 ปี 
 4. กัญชาไทย ปลูกได้เสรีโดยแก้ พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ นำกัญชามาใช้ในทางการแพทย์ เป็นพืชแก้จน ปลูกได้ สูบได้ ภายใต้กฎหมาย

Back to Top

________________ 

นโยบายพรรคมหาชน

 1. การผลักดันกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความเท่าเทียมทางเพศ ชาติพันธุ์ และสถานะทางสังคมที่ต่างกัน
 2. จัดให้มีการปรับเปลี่ยนทัศนคติยกเลิก "สังคมดัดจริต" เพื่อให้ปัญหาได้รับการแก้ไข
 3. การยกเลิก พรบ.ปราบปรามการค้าประเวณี ที่เป็นเพียงเครื่องมือในการรีดไถของเจ้าหน้าที่รัฐ
 4. การส่งเสริมเศรษฐกิจ SMEs Online ให้เข้าถึงทุกชุมชน
 5. การริเริ่มนำรายได้เข้าประเทศด้วยการจัดให้มีคาสิโน (แบบมีเงื่อนไข) ขึ้นในเมืองไทย

Back to Top

 ________________

นโยบายพรรคเศรษฐกิจใหม่

 1. ลดค่าครองชีพทันที ลดค่าน้ำมัน-ค่าไฟ
 2. วางตำแหน่งประเทศไทย เพื่อความได้เปรียบและมีศักยภาพสูงในการแข่งขัน 
 3. หารายได้เข้าประเทศโดยสร้างระบบการเงินเสรี ศูนย์กลางการเงิน พลังงาน การแพทย์ และอื่นๆ 
 4. ดูแลความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของคนไทย 
 5. สร้างความสัมพันธ์อันดี ทั้งการค้า การลงทุน การทูตกับนานาชาติ

Back to Top

 ________________

นโยบายพรรคเสรีรวมไทย

 1. หยุดความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำของคนในชาติ 
 2. หยุดคอร์รัปชัน นำงบประมาณมาพัฒนาประเทศ 
 3. หยุดปัญหายาเสพติด ขจัดผู้มีอิทธิพลให้สิ้นซาก 
 4. หยุดเผด็จการ ปฏิรูปทหาร 
 5. หยุดไฟใต้ สร้างสังคมสันติสุขสมานฉันท์ 
 6. หยุดสงครามสีเสื้อ สร้างความปรองดอง ก้าวสู่อนาคต

Back to Top

________________

นโยบายพรรคอนาคตใหม่

"คนเท่าเทียมกัน ไทยเท่าทันโลก"

3 พื้นฐาน

 1. ยุติระบบราชการรวมศูนย์
 2. ปฏิวัติการศึกษา
 3. ไทยเท่าเทียม

8 เสาหลัก

 1. ทลายเศรษฐกิจผูกขาด
 2. ขนส่งสาธารณะเพื่อทุกคน
 3. เกษตรก้าวหน้า
 4. เศรษฐกิจดิจิทัลเพื่อประชาชน
 5. เปิดข้อมูลรัฐ กำจัดทุจริต
 6. โอบรับความหลากหลาย
 7. สิ่งแวดล้อมยั่งยืน
 8. ปฏิรูปกองทัพ

1 ปักธงประชาธิปไตย

 1. ล้างมรดกรัฐประหาร สร้างการเมืองแบบใหม่ เจ้านายคือประชาชน