ผลนับคะแนนเลือกตั้งนายกเมืองพัทยา และสมาชิกสภาเมืองพัทยา (ส.ม.)

ผลนับคะแนนเลือกตั้งนายกเมืองพัทยา และสมาชิกสภาเมืองพัทยา (ส.ม.)

ผลการนับคะแนนเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยา (ส.ม.) อย่างไม่เป็นทางการ

คะแนน ณ เวลา 20:31 น.

ผลเลือกตั้งนายกเมืองพัทยา

 1. นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ (เบอร์ 1)
  กลุ่มเรารักพัทยา 

  14,633 คะแนน


 2. นายสินธ์ไชย วัฒนศาสตร์สาธร (เบอร์ 4)
  กลุ่มพัทยาร่วมใจ 
  12,763 คะแนน


 3. นายกิตติศักดิ์ นิลวัฒนโฒชัย (เบอร์ 3)
  คณะก้าวหน้า 
  8,794 คะแนน


 4. นายศักดิ์ชัย แต่งฮ่อ (เบอร์ 2)
  อิสระ
  896 คะแนน

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยา (ส.ม.)

คลิกที่หมู่บ้านได้เลย!
ตำบลหนองปลาไหล หมู่ 678
ตำบลนาเกลือ หมู่ 1234567
ตำบลหนองปรือ หมู่ 56910 (เขต 3)10 (เขต 4)111213
ตำบลห้วยใหญ่ หมู่ 4

เขต 1

 1. นางจิดาภา สุวัตถาภรณ์ 1,716 
 2. นายภาสกร อยู่สมบูรณ์ 1,391
 3. นายธนภัทร อุดมรัตนกูลชัย 1,469
 4. นายศุภฤกษ์ ชมภูนุช 1,487
 5. นายอนุพงษ์ พุทธนวรัตน์ 1,349
 6. นายบรรลือ กุลละวณิชย์ 1,437
 7. นายวสันต์ ชนิกานันท์ 643
 8. นายพงศกร ก้อนบาง 640
 9. นายอธิศ เปี่ยมบัณฑิต 663
 10. นางนฤมาศ เปี่ยมบัณฑิต 622
 11. นายประวิทย์ สิมมาทอง 581
 12. นางสาวพัชรินทร์ พุฒโจกา 593
 13. นายอิทธิวัฒน์ วัฒนศาสตร์สาธร 1,039
 14. นางสาวฐิติภัสร์ ศิรณัฐศรีกุล 963
 15. นางพรรณีย์ รัตนเหลี่ยม 914
 16. นายจริวัฒน์ ชวลิตนิติธรรม 945
 17. นายอัมรินทร์ บริบูรณ์นาคม 927
 18. นายมรกต หนูห่วง 908

เขต 2

 1. นายเฉลิมพล ผลลูกอินทร์ 1,511
 2. นายสุริวัฒน์ เริ่มกิจการ 1,329
 3. นางสาวกศินี รุ่งรัตนพันธ์ 1,336
 4. นายสรวิศ สุทธิธำรงสวัสดิ์ 1,312
 5. นายสุรินทร์ ยิ้มโย 1,206
 6. นายวิเชษฐ หนองใหญ่ 1,262
 7. นางสาวศิวาพร สุวพานิช 529
 8. นายกมลกฤตย์ มีเงิน 503
 9. นายศักดิ์สิทธิ์ สอนพรหม 533
 10. นายธนวัฒน์ จันดาว 469
 11. นายอรรถพล ชมภูทอง 462
 12. นายทวิช เหลืองทองพัฒนา 460
 13. นายพงศกร วัฒนศาสตร์สาธร 624
 14. นายพัชรกฤช วิริยะยุทธ 648
 15. นายอินทโชติ แสนกุดเลาะ 621
 16. -
 17. นางสาวอารีย์รัชฎ์ ศิริสังวรณ์ 552
 18. นางกฤตภา ศรีวราลักษณ์ 546

เขต 3

 1. นายบรรจง บัณฑูรประยุกต์ 2,073
 2. นายวสันต์ สุขขี 1,483
 3. นายดิลก ทองนาค 1,652
 4. นายจิรวัฒน์ ปลุกใจ 1,578
 5. นายดำรงเกียรติ พินิจการ 1,545
 6. นายวิศัลย์ เพ็ชรตระกูล 1,496
 7. นายยอดชาย พึ่งพร 862
 8. นายอุดร สอนใต้ 829
 9. นายชัยรัตน์ ผูกพันธ์ 777
 10. นายณรัฐกรณ์ กิติยะ 686
 11. นางสาวจุฆารัตน์ ดีวิ 686
 12. นายนฤเบศธ์ ชื่นชม 741
 13. นายอัศนัย ตันเฮง 849
 14. นายสัณณ์ชัย ผลลูกอินทร์ 743
 15. นายสุรเชษฐ์ ทองนาค 813
 16. นายเมธี ศรีการะบุตร 749
 17. นายธนาวุฒิ เซ็นหลวง 736
 18. นายพัทธนันท์ ธนกระแสร์สิริ  680
 19. นายศุภณัฐ ชินวัฒน์ 

เขต 4

 1. นายนิคม แสงแก้ว 2,440
 2. นายสุชาติ ขุนเจ๋ง 2,123
 3. นายเมธากฤษฏิ์ สุนทรส 2,254
 4. นายวุฒิธร แสงอุไร 1,878
 5. นายประสาทพร ดีเด่น 1,775
 6. นายไพรวัลย์ อารมณ์ชื่น 1,664
 7. นายอานนท์ กอบอิ่ม 880
 8. นายปริญญา ปาลซิงห์ 890
 9. นางสาวชยาภัสร์ กมุทติรา 893
 10. นายปนต สมบุญ 842
 11. นางสาวสลิตตา เม็กกี้ 822
 12. นายธนาธาร ประมูลพงษ์ 815
 13. นายเกียรติคุณ อักษรดี 908
 14. นายศตวรรษ สุรพัชรกุล 964
 15. นายกฤษฎากร เอื้อพงศ์การุณ 992
 16. นายสิทธิไชย อาจทรง 796
 17. นายวาณิชย์ กันดิษฐ์ 796
 18. นายเสนีย์ ค้าขาย 746