ก.ไอซีที ชี้แจงความคืบหน้า โครงการคอมพิวเตอร์เพื่อชุมชนและประชาชน

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชี้แจงความคืบหน้าโครงการคอมพิวเตอร์เพื่อชุมชนและประชาชน นายสือ ล้ออุทัย ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือ ไอซีที เปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการคอมพิวเตอร์เพื่อชุมชนและประชาชนทั่วไป ว่า ได้มีการตั้งคณะทำงานเพื่อพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ต่างๆ ประกอบด้วย คณะทำงานด้านพัฒนาชุมชนเพื่อส่งเสริมการใช้สินค้าไอซีที คณะทำงานด้านมาตรการภาษีสำหรับสินค้าไอซีทีเพื่อชุมชนและประชาชนทั่วไป และคณะทำงานด้านแหล่งเงินทุน และบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสำหรับสินค้าไอซีทีเพื่อชุมชนและประชาชนทั่วไป โดยขณะนี้มีการประชุมหารือพิจารณาถึงแนวทาง การหักลดหย่อนภาษีสำหรับนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ผู้ซื้อที่เป็นบริษัทฯ หรือห้างหุ้นส่วนที่ต้องการซื้อเพื่อบริจาคอุปกรณ์ต่างๆให้กับชุมชน จะได้รับการลดหย่อนหรือยกเว้นภาษี โดยเป็นไปตามกำหนดของกรมสรรพากรและได้รับการรับรองจากกระทรวงฯ ซึ่งหลักเกณฑ์ต่างๆและมติการหารือเบื้องต้นในโครงการคอมพิวเตอร์เพื่อชุมชนฯนั้น จะนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี และคณะกรรมการกฤษฎีกาให้ความเห็นชอบ ก่อนการประกาศใช้ และจะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปีภาษี 2552 ด้านการวางแนวทางจัดหาบรอดแบรนด์อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงพ่วงไปกับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ราคาคุ้มค่าแก่ประชาชน มีการเสนอให้แต่ละบริษัทจัดทำเป็นโปรโมชั่นเพื่อให้ประชาชนเลือกพร้อมกับการซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งได้มอบหมายให้บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) กำหนดรายละเอียดโปรโมชั่นพิเศษสำหรับโครงการฯ นี้ พร้อมกันนี้ยังมีการวางแนวทางให้การสนับสนุนด้านการเงิน ให้กับผู้ซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์และบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ในอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสม โดยได้รับความร่วมมือจากธนาคารต่าง ๆ อาทิ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) และธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย