หอการค้า จับมือ สสว. ผลักดัน SME

หอการค้า จับมือ สสว. ผลักดัน SME
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายดุสิต นนทะนาคร ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กล่าวว่า หอการค้าไทย ได้ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ สสว. จัดโครงการ "พัฒนาผู้ประกอบการ SMEs สู่เส้นทางการลงทุนในภูมิภาคอาเซียนใหม่ (CLMV)" พร้อมช่วยแนะนำให้กับกลุ่มประเทศอาเซียนใหม่ เพื่อสร้างความพร้อม ทั้ง เวียดนาม ลาว กัมพูชา และพม่า รองรับการรวมตัวกันเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) ปี 2558 อย่างสมบูรณ์ (Phase 2)" การจัดโครงการดังกล่าว เพื่อการผู้ประกอบการ SMEs สู่เส้นทางการลงทุนสู่ภูมิภาคอาเซียน สร้างความเชื่อมั่นในการพัฒนาศักยภาพ เพื่อการแข่งขันในระดับนานาชาติ ทั้งนี้จะให้ความสำคัญกับขยายตลาดและการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจในทางปฏิบัติ ด้วยการลดปัญหา อุปสรรคการลงทุน ทั้งในด้านกฎหมาย กฎระเบียบในแต่ละประเทศ หรือ ข้อจำกัดการลงทุนต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ประกอบการมีโอกาสเข้าการรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปี 2558