กต.จับมือปค.สร้างความเข้าใขขรก.ดูแลชายแดน

กต.จับมือปค.สร้างความเข้าใขขรก.ดูแลชายแดน

กต.จับมือปค.สร้างความเข้าใขขรก.ดูแลชายแดน
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

กต. จับมือกรมปกครองสัมมนาข้าราชการ ผู้นำท้องที่ดูแลรักษาเขตแดนความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนไทย – เมียนมา

กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย จัดโครงการสัมมนาข้าราชการและผู้นำท้องที่ ในการดูแลรักษาเขตแดนและความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนไทย – เมียนมา (ตอนล่าง) ระหว่างวันที่ 12-15 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมบางกอกพาเลส เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ชายแดน จำนวน 6 จังหวัด ได้แก่ กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และระนอง และเพื่อขยายผลและต่อยอดการดำเนินโครงการ "ประชาอาสา รักษาเขตแดนไทย"

การสัมมนาครั้งนี้ มีกลุ่มผู้เข้าร่วมการสัมมนา ได้แก่ ปลัดอำเภอ กำนัน และผู้ใหญ่บ้านของจังหวัด อำเภอ และหมู่บ้านที่มีพื้นที่ติดชายแดนไทย – เมียนมา (ตอนล่าง) รวมทั้งสิ้น 204 คน โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้เข้าสัมมนามีความรู้ ความเข้าใจ และรับทราบนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแนวทางการปฏิบัติงานในพื้นที่ชายแดน รวมทั้งตื่นตัว ตระหนัก เกิดความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาเขตแดนและความมั่นคงในพื้นที่ชายแดน และเกิดการสร้างเครือข่ายและกลไกการปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาเขตแดนและความมั่นคงในระดับพื้นที่ของอำเภอและหมู่บ้านที่ติดชายแดน


แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook