นัดพบแรงงานคึก คนสมัครใหม่พรึ่บ

นางส่งศรี บุญมา รองอธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวถึงผลจัดงานนัดพบแรงงาน ครั้งที่ 3 วันเสาร์ที่ 31 ม.ค. ภายในบริเวณกระทรวงแรงงาน มีนายจ้างมารับสมัครงานด้วยตนเองจำนวน 35 แห่ง มีตำแหน่งงานว่าง 6,015 อัตรา และยังมีตำแหน่งงานว่างทั่วประเทศจำนวน 128,173 อัตรา มีผู้เข้าร่วมงานในครั้งนี้ ประมาณ 2,800 คน เป็นผู้ลงทะเบียนสมัครงาน 867 คน ส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี 523 คน รองลงมาคือ ปวส.64 คน มัธยมศึกษาตอนปลาย 39 คน ปริญญาโท 18 คน ประถมศึกษา 5 คน ตามลำดับ สำหรับตำแหน่งงานที่นายจ้างต้องการมากที่สุด พนักงานขาย เสมียน-ธุรการ พนักงานฝ่ายผลิต ส่วนตำแหน่งที่มีคนสมัครมากที่สุด คือ พนักงานธุรการ เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล พนักงานขาย พนักงานบัญชี และ วิศวกร ทั้งนี้ มีผู้สมัครที่ได้รับการบรรจุงานจากนายจ้างทันที 311 คน

เรื่องล่าสุดของหมวด เศรษฐกิจ

ดูหมวด เศรษฐกิจ ทั้งหมด