ปธ.TDRIแนะปชต.ต้องมีความสมดุลนิติรัฐ

ปธ.TDRIแนะปชต.ต้องมีความสมดุลนิติรัฐ
INN News

สนับสนุนเนื้อหา


ประธาน TDRI แนะ ปชต.ที่สมบูรณ์ ต้องออกแบบความสมดุลของนิติรัฐ เพิ่มบทบาทราชการ สภา ลดบทบาทองค์กรอิสระ - ตุลาการ

นายสมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ประธานทีดีอาร์ไอ ระบุ ระบบการตรวจสอบถ่วงดุลระบบเสียงข้างมากของไทย จะดำเนินการโดยองค์อิสระ หากไม่สามารถทำได้ จะใช้วิธีการต่อสู้ตามท้องถนน ไทยยังมีรากเหง้าความขัดแย้งระหว่างกลุ่มเสื้อแดง ที่อ้างไม่ได้รับความยุติธรรม สองมาตรฐาน และเสื้อแหลือง เรื่องการใช้อำนาจของเสียงข้างมาก เป็นความขัดแย้งทางความคิดทางการเมือง วิธีหาทางออก คือ ความเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ โดยต้องออกแบบความสมดุลของนิติรัฐ ด้วยการเพิ่มบทบาททางราชการ รักษาวินัยทางเงินการคลัง เพิ่มบทบาทรัฐสภา ลดบทบาทองค์กรอิสระและตุลาการ ให้ตรวจสอบเฉพาะการละเมิดกฎหมาย ไม่ตัดสินเรื่องฝ่ายการเมือง รวมไปถึงปรับบทบาทของสื่อและประชาสังคม