สปท.ประชุมเชิงปฏิบัติการแบ่งกลุ่ม

สปท.ประชุมเชิงปฏิบัติการแบ่งกลุ่ม
INN News

สนับสนุนเนื้อหา


สปท. ประชุมเชิงปฏิบัติการแบ่งกลุ่ม ระดมความเห็นแนวทางขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศเร่งด่วน 5 เรื่อง

การประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ หรือ สปท. ที่มี ร.อ.ทินพันธุ์ นาคะตะ ทำหน้าที่ประธานการประชุม ซึ่งวันนี้ เป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการพิจารณากำหนดประเด็นสำคัญในการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ เพื่อระดมความคิดเห็นของสมาชิก สปท. ว่า อะไรคือวาระปฏิรูปที่สำคัญ และจะปฏิรูปให้เห็นผลสัมฤทธิ์โดยเร็ว 5 เรื่อง โดยจะแบ่งกลุ่มตามที่สมาชิกสนใจ 11 ด้าน ที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว ทั้งนี้ นำวาระปฏิรูปที่สภาปฏิรูปแห่งชาติ หรือ สปช. จัดทำไว้ มาพิจารณาประกอบการวิเคราะห์ จนถึงเวลา 15.00 น. จึงกลับมาสรุปในห้องประชุมใหญ่รัฐสภาอีกครั้ง ขณะเดียวกัน นายอลงกรณ์ พลบุตร รองประธาน สปท. คนที่ 1 ระบุว่า ต้องให้การทำงานของ สปท. มีเอกภาพ เริ่มจากการจัดระบบบริหารจัดการ ร่วมกับสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร การยกร่างข้อบังคับการประชุม สปท. รวมถึงการปรับฐานคิดข้อมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์