อุตฯเดินหน้าโครงการผลิตเหล็กต้นน้ำ

นายดำริ สุโขธนัง ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการอุตสาหกรรมเหล็กต้นน้ำ หลังจากมีนโยบายที่จะส่งเสริมกิจการผลิตเหล็กขั้นต้นและการผลิตเหล็กคุณภาพสูงในประเทศ ว่าขณะนี้กระทรวงอุตสาหกรรมตั้งคณะทำงานจำนวน 3 ชุด เพื่อศึกษาแนวทางการจัดตั้งอุตสาหกรรมเหล็กขั้นต้น ไม่ให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ตั้งของโรงงาน รวมทั้งช่วยยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชน และเศรษฐกิจของท้องถิ่นให้ดีขึ้นด้วย โดยคณะทำงานแต่ละชุด มีรองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธาน และผู้บริหารสูงสุดของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเป็นผู้แทน มีสถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทยเป็นฝ่ายเลขานุการ โดยกำหนดอำนาจหน้าที่ไว้ชัดเจน แต่บทบาทของคณะทำงานแต่ละชุดจะสนับสนุนซึ่งกันและกัน มีการแลกเปลี่ยนบูรณาการด้านข้อมูลกัน โดยมีจุดหมายเพื่อให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมเหล็กขั้นต้นในประเทศไทยโดยที่ชุมชนให้การยอมรับ

สำหรับคณะทำงานทั้ง 3 ชุดประกอบด้วย 1. คณะทำงานศึกษาแนวทางการ เตรียมการเพื่อจัดตั้งอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ในประเทศ มีหน้าที่ในการรวบรวมข้อมูลและจัดทำเป็นแผนปฏิบัติการจัดเตรียมให้หน่วยงานต่างๆ นำไปปฏิบัติ 2. คณะทำงานศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งอุตสาหกรรมเหล็กขั้นต้นในพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคใต้ มีหน้าที่ในการจัดทำขอบเขตการดำเนินงาน (ทีโออาร์) จัดหางบประมาณ และคัดเลือกที่ปรึกษา เพื่อศึกษารายละเอียดโครงการผลิตเหล็กขั้นต้น เช่น ผลกระทบต่อทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ผลกระทบต่อสังคมและชุมชม รวมทั้งความคุ้มค่าในการลงทุน และนำเสนอผลการศึกษาให้รมว.อุตสาหกรรมนำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป 3. คณะทำงานมวลชนสัมพันธ์เพื่อการจัดตั้งอุตสาหกรรมเหล็กขั้นต้น มีหน้าที่ในการศึกษารูปแบบของการทำประชาสัมพันธ์ การทำมวลชนสัมพันธ์ การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่โครงการ ซึ่งโครงการและกิจกรรมจะเน้นการสร้างความเข้าใจอันดี ทั้งบทบาทเชิงรุกและรับ

เรื่องล่าสุดของหมวด เศรษฐกิจ

ดูหมวด เศรษฐกิจ ทั้งหมด