บริษัทล้มปี51เพิ่ม4.80%

นางผานิต หล่อตระกูล รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยถึงนิติบุคคลที่จดทะเบียนเลิกทั่วประเทศช่วงปี51 ว่า มี 16,776 ราย เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน ซึ่งมี 16,008 ราย เพิ่มขึ้น 4.80% และในเดือนธ.ค.51 มี 3,874 ราย สำหรับประเภทธุรกิจที่มีจำนวนนิติบุคคลจดทะเบียนเลิกสูงสุด 3 อันดับแรก คิดเป็น 16.42% ของการจดทะเบียนเลิกทั้งหมดคือ รับเหมาก่อสร้าง 366 ราย อสังหาริมทรัพย์ 148 ราย บริการด้านธุรกิจอื่นๆ 122 ราย และทั้งปี51 มีการจดทะเบียนจัดตั้งทั่วประเทศ 42,746 ราย เมื่อเปรียบเทียบกับม.ค.-ธ.ค.50 ซึ่งมี 40,723 ราย เพิ่มขึ้น 4.97%

เรื่องล่าสุดของหมวด เศรษฐกิจ

ดูหมวด เศรษฐกิจ ทั้งหมด