บัวรส เธียรราชกิจ

โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ แต่งตั้ง บัวรส เธียรราชกิจ เป็นผู้บริหารงานขาย สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจ เอกการบริหารโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

เรื่องล่าสุดของหมวด เศรษฐกิจ

ดูหมวด เศรษฐกิจ ทั้งหมด