วันชัยนั่งผอ.โรงหวยฟื้นชีพผู้แทนการค้า

นายศุภชัย ใจสมุทร รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมครม. ได้แต่งตั้งนายวันชัย สุระกุล เป็นผู้อำนวยการสลากกินแบ่งรัฐบาล ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ นอกจากนี้ อนุมัติแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในรัฐวิสาหกิจ ดังนี้ แต่งตั้งให้นายสุพจน์ ทรัพย์ล้อม เป็นประธานกรรมการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) นายถวัลย์รัฐ อ่อนศิระ เป็นประธานกรรมการการรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) นอกจากนี้ ยังเห็นชอบในหลักการให้มีตำแหน่งผู้แทนการค้าไทยขึ้นใหม่ ตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอ โดยให้มีประธานคณะผู้แทนการค้าไทยและคณะผู้แทนการค้าไทย จำนวน 3 อัตรา ตามที่นายกรัฐมนตรีจะแต่งตั้ง โดยให้อำนาจหน้าที่และค่าตอบแทนรวมทั้งประโยชน์อื่นเทียบเท่าฐานะเดียวกับตำแหน่งรองนายกฯ รวมทั้งเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐตามที่กระทรวงการคลังเสนอ

เรื่องล่าสุดของหมวด เศรษฐกิจ

ดูหมวด เศรษฐกิจ ทั้งหมด