มาร์ค เด้ง พีรพล พ้นปลัดมหาดไทย แต่งตั้ง วิชัย ศรีขวัญ นั่งแทน

มาร์ค เด้ง พีรพล พ้นปลัดมหาดไทย แต่งตั้ง วิชัย ศรีขวัญ นั่งแทน
ที่ประชุมครม.มีมติ ย้าย พีรพล ไตรทศาวิทย์ ปลัดฯมหาดไทย ไปปฏิบัติราชการสำนักนายกฯ พร้อมแต่งตั้ง วิชัย ศรีขวัญ เป็นปลัดฯมท.แทน (20ม.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)วันนี้ ที่ประชุมครม.เห็นชอบตามที่นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล รมว.มหาดไทย เสนอ ตามหนังสือเลขที่ มท 0100/222 วันที่ 20 ม.ค.2552 เรื่องสั่งให้ข้าราชการมาปฏิบัติราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ด้วยนายกรัฐมนตรีได้อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 11 ( 4 ) แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 สั่งให้ นายพีรพล ไตรทศาวิทย์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย มาปฏิบัติราชการสำนักนายกรัฐมนตรี โดยให้ขาดจากอัตราเงินเดือนทางสังกัดเดิม และให้มีผลตั้งแต่วันที่นายกรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของทางราชการตามที่นายสุเทพ เทือกสุบรรณ รองนายกรัฐมนตรี เสนอ และที่ประชุมครม.อนุมัติแต่งตั้งข้าราชการตามที่นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล รมว.มหาดไทย เสนอตามหนังสือเลขที่ มท 0100/0502 วันที่ 20 ม.ค. 2552 เรื่องแต่งตั้งข้าราชการ ด้วยกระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อประโยชน์ของทางราชการ จึงควรเสนอ ครม.เพื่อมีมติอนุมัติแต่งตั้งให้นายวิชัย ศรีขวัญ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงมหาดไทย ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง กับ พีรพล ไตรทศาวิทย์

เรื่องล่าสุดของหมวด การเมือง

ดูหมวด การเมือง ทั้งหมด