3ตัวแทนสภานักเรียนไทยฯเสนอนายกฯ แก้ปัญหาการศึกษา-สังคม-ชายแดนใต้

3 นักเรียนที่เป็นตัวแทนสภานักเรียนไทยหัวใจสมานฉันท์ยึดมั่นธรรมาภิบาล ปีการศึกษา 2552 เปิดเผยภายหลังเข้าพบนายอภิสิทธิ เวชาชีวะ นายกรัฐมนตรี และเสนอแนวทางดำเนินงานปี 2552 น.ส.ศิวาพร ขูรีรัง ชั้น ม. 5 ร.ร.ร้อยเอ็ดวิทยาลัย จ.ร้อยเอ็ด กล่าวว่า ปัญหาเด็กติดเกมมีอิทธิพลต่อเด็กมาก แม้จะมีการแก้ไขปัญหาจากผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนแล้วแต่ยังขาดความจริงจัง จะเห็นได้จากเด็กที่ติดเกมก็ยังมีอยู่ ร้านเกมใกล้โรงเรียนก็ยังมี รวมทั้งยังมีร้านเกมที่เปิดเกินเวลาและยังมีเกมอันตราย มีเว็บไซต์ยั่วยุทำให้เด็กอยากเข้าไปเล่นกัน จึงทำให้ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ ทางสภานักเรียนขอเสนอให้นายกรัฐมนตรีจัดกิจกรรมส่งเสริม ตลอดจนช่วยกำกับติดตามการดำเนินการเรื่องนี้อย่างจริงจัง ซึ่งเชื่อว่าปัญหานี้จะคลี่คลายได้ หากผู้ใหญ่ให้ความร่วมมือ

นายเธนศ กุลแอะ นักเรียนผู้พิการทางสายตา ร.ร.ยุพราชวิทยาลัย จ.เชียงใหม่ กล่าวว่า ในฐานะที่เป็นตัวแทนเด็กพิเศษ อยากจะให้ทราบว่าปัญหาเด็กพิเศษในการจัดการเรียนการสอนคือ การขาดบุคลากรในการเรียนการสอน ขาดอุปกรณ์การเรียนการสอนบางประเภท เช่น หนังสือ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์สำหรับเด็กพิการด้านสายตา สื่อการเรียนการสอนทางด้านสายตา นอกจากนี้การเปิดโอกาสทางด้านการศึกษาให้เด็กพิเศษเรียนร่วมกับเด็กปกติยังทำได้น้อย โดยปัจจุบันทำได้เพียงประมาณ 50% เท่านั้น

นายอับดุลอาซิ อับดุลเลาะ ร.ร.สุไหงโกลก จ.นราธิวาส กล่าวว่า เป็นนักเรียนจาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งพวกเราในฐานะที่เป็นนักเรียนในพื้นที่จะมีปัญหาทางการเรียน เพราะเมื่อเกิดเหตุการณ์โรงเรียนทำให้ต้องหยุดการเรียนการสอนเพื่อรักษาชีวิตนักเรียน ครู อาจารย์และบุคลากรในโรงเรียน จึงทำให้นักเรียนเรียนหนังสืออย่างไม่ต่อเนื่อง โดยเฉพาะเยาวชนชั้น ม.3 และ ม.6 ที่จะต้องสอบเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัย จะมีความรู้ไม่เพียงพอในการสอบทำให้มีโอกาสเข้ามหาวิทยาลัยได้น้อย ดังนั้น จึงอยากให้มีการส่งบุคลากรที่มีความสามารถลงไปช่วยพัฒนาเยาวชนในพื้นที่ด้วย ซึ่งตนเชื่อว่าเด็กๆ ในพื้นที่มีความพร้อมที่รับความรู้ต่างๆ

เรื่องล่าสุดของหมวด การเมือง

ดูหมวด การเมือง ทั้งหมด