เสนอครม.ตั้งขภัธ หลานธารินทร์นั่งเลขาฯรมว.แรงงาน

รายงานข่าวแจ้งว่า ในวันที่ 13 ม.ค. นาย ไพฑูรย์ แก้วทอง รมว.แรงงานจะเสนอแต่งตั้งตำแหน่งที่ปรึกษาและเลขานุการรมว.แรงงาน โดยตำแหน่งที่ปรึกษาได้เสนอชื่อนาย วีระชัย ถาวรทนต์ อดีตรองเลขาธิการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร

ส่วนตำแหน่งเลขานุการ เสนอชื่อนายขภัธ นิมมานเหมินทร์ ซึ่งเป็นหลานชายนายธารินทร์ นิมมานเหมินทร์ อดีตรมว.คลัง นในส่วนของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นายวิฑูรย์ นามบุตร รมว.การพัฒนาสังคมฯ เสนอชื่อนาย ชาญยุทธ โฆศิรินนท์ อดีตรองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ และคนใกล้ชิดนาย ชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรี เป็นที่ปรึกษารมว.การพัฒนาสังคมฯ ส่วนตำแหน่งเลขานุการ เสนอแต่งตั้งนายเอกชัย ทรงอำนาจเจริญ อดีตผู้สมัครส.ส.อุบลราชธานี พรรคประชาธิปัตย์

// //

ครม.แต่งตั้งขรก.การเมือง

เมื่อเวลา 14.20 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายศุภรักษ์ ควรหา รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุม ครม.อนุมัติแต่งตั้งข้าราชการการเมือง คือ 1. นายประพันธ์ คูณมี เป็นที่ปรึกษา รมว.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2. นายภูมิสรรค์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา เป็นเลขานุการ รมว.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3. นายชาญยุทธ โฆศิรินนท์ เป็นที่ปรึกษา รมว.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 4. นายเอกชัย ทรงอำนาจเจริญ เป็นเลขานุการ รมว.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 5. นายศิโรตม์ เสตะพันธุ เป็นเลขานุการ รมว.คลัง 6. นายสัญญา สถิรบุตร เป็นที่ปรึกษา รมช.พาณิชย์ 7. นายอัครพล ลีลาจินดามัย เป็นผู้ช่วยเลขานุการ รมว.พาณิชย์ 8. นายวีระชัย ถาวรทนต์ เป็นที่ปรึกษา รมว.แรงงาน 9. นายขภัธ นิมมานเหมินท์ เป็นเลขานุการ รมว.แรงงาน 10. นายเกรียงยศ สุดลาภา เป็นที่ปรึกษานายถาวร เสนเนียม รมช.มหาดไทย 11. นายสุกิจ ก้องธรนินทร์ เป็นผู้ช่วยเลขานุการ รมว.มหาดไทย (นายถาวร เสนเนียม รมช.มหาดไทย) 12. นางประนอม จันทรภักดี เป็นที่ปรึกษา รมช.สาธารณสุข 13. นางศิริวรรณ ปราศจากศัตรู เป็นเลขานุการ รมว.สาธารณสุข 14. นายประศาสตร์ ทองปากน้ำ เป็นผู้ช่วยเลขานุการ รมว.สาธารณสุข

นายศุภรักษ์ กล่าวว่า 15. นายบุณย์ธีร์ พานิชประไพ เป็นที่ปรึกษา รมว.ศึกษาธิการ 16. นายสุธรรม นทีทอง เป็นเลขานุการ รมว.ศึกษาธิการ 17. นายศุรพงศ์ พงศ์เดชขจร เป็นผู้ช่วยเลขานุการ รมว.ศึกษาธิการ (นายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ รมช.ศึกษาธิการ) 18. นายวิชัย ศิริประเสริฐโชค เป็นผู้ช่วยเลขานุการ รมว.ศึกษาธิการ (น.ส.นริศรา ชวาลตันพิพัทธ์ รมช.ศึกษาธิการ) 19. นายธนพล เจิมประไพ เป็นที่ปรึกษา รมช.เกษตรและสหกรณ์ (นายชาติชาย พุคยาภรณ์) 20. นายพิลาศ พันธโกศล เป็นที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี (พล.ต.สนั่น ขจรประศาสน์) 21. นางกรรณิการ์ เขมาวุฒานนท์ เป็นอธิบดีกรมการขนส่งทางอากาศ 22. นายพิชัย บุณยเกียรติ เป็นที่ปรึกษา รมว.ยุติธรรม 23. นางภัทรมน เพ็งส้ม เป็นเลขานุการ รมว.ยุติธรรม 24. น.ส.มัลลิกา บุญมีตระกูล เป็นเลขานุการ รมว.วัฒนธรรม 25. น.ส.ชมพูนุท นาครทรรพ เป็นที่ปรึกษา รมว.การต่างประเทศ 26. นายชวนนท์ อินทรโกมาลย์สุต เป็นเลขานุการ รมว.การต่างประเทศ

นายศุภรักษ์ กล่าวว่า 27. นายปณิธาน วัฒนายากร เป็นรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง 28. นายสุธรรม ลิ้มสุวรรณเกษม เป็นรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง 29. นายอิสรา สุนทรวัฒน์ เป็นรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง 30. นางอัญชลี วานิชเทพบุตร เป็นรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง (นายกอร์ปศักดิ์ สภาวสุ รองนายกรัฐมนตรี) 31. พล.อ.สุภาษิต วรศาสตร์ เป็นที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี (นายสุเทพ เทือกสุบรรณ) 32. นายสรวงสรรค์ จามรจันทร์ เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายวีระชัย วีระเมธีกุล) 33. นายวิทเยนทร์ มุตตามระ เป็นเลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย) 34. นายก้องศักดิ์ ยอดมณี เป็นเลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายวีระชัย วีระเมธีกุล) 35. นางบุญยิ่ง นิติกาญจนา เป็นที่ปรึกษา รมว.พาณิชย์ 36. นายประพล มิลินทจินดา เป็นเลขานุการ รมว.พาณิชย์ ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 13 ม.ค.นี้ เป็นต้นไป

คำมั่นอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะต้องคุ้มครองสื่อให้ปลอดจากอำนาจรัฐ-อำนาจทุน

สำหรับข่าวโทรทัศน์วันนี้ที่มีการคุยข่าวไปเรื่อยๆ เป็นอันตราย แม้ข้อดีคนจะได้มีความเพลิดเพลิน แต่อันตรายของการคุยข่าวคือการชี้นำ เพราะไม่เหมือนกับการอ่านข่าวหรือประกาศข่าวอย่างที่เราเห็นในอดีต

เรื่องล่าสุดของหมวด การเมือง

ดูหมวด การเมือง ทั้งหมด