ศรีสุวรรณร้องถอดนายกฯฐานไม่แถลงผลงาน

ศรีสุวรรณร้องถอดนายกฯฐานไม่แถลงผลงาน
INN News

สนับสนุนเนื้อหา


สมาคมต้านโลกร้อน ยื่นผู้ตรวจการแผ่นดิน ถอดถอนนายกรัฐมนตรี และคณะ กรณีไม่แถลงผลงานต่อสภา

ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ขณะนี้ นายศรีสุวรรณ จรรยา นายกสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน เดินทางเข้ายื่นเรื่องขอให้ผู้ตรวจการแผ่นดิน ดำเนินการตรวจสอบจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พร้อมส่งความเห็นไปยังคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. ได้ดำเนินการพิจารณาส่งเรื่องให้วุฒิสภา ดำเนินการถอดถอน นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 270 กรณีที่ นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี ยังมิได้จัดทำรายงานเพื่อแถลงผลการดำเนินงานต่อรัฐสภา ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 75 ซึ่งถือเป็นการฝ่าฝืนต่อรัฐธรรมนูญ เนื่องจากตามมาตรา 75 แห่งรัฐธรรมนูญดังกล่าว บัญญัติให้คณะรัฐมนตรี ต้องจัดทํารายงานแสดงผลการดำเนินการ รวมทั้งปัญหาและอุปสรรค เสนอต่อรัฐสภาปีละ 1 ครั้ง ซึ่งรัฐบาลดำเนินการบริหารราชการแผ่นดินผ่านมาแล้วเกือบ 2 ปี อีกทั้ง การละเลยดังกล่าว ยังเข้าข่ายผิดระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งถือเป็นการผิดวินัย ตามมาตรา 279 วรรค 3 ที่ประชาชนไม่สามารถรับรู้การบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลได้