มน.ดึงวัดสร้างภูมิคุ้มนิสิต จัดธรรมะสัญจรสร้างสำนึกดี

ผศ.ชาลี ทองเรือง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร (มน.) กล่าวว่า จากการที่กองกิจการนิสิต มน.ได้จัดทำวิจัยเรื่อง การใช้ชีวิตและความเป็นอยู่ของนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยเฉพาะการทำบุญและการฝึกสมาธิ จากกลุ่มตัวอย่างนิสิตระดับปริญญาตรีทุกชั้นปี ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ ในปีการศึกษา 2550 จำนวน 3,530 คน พบว่านิสิตจะทำใส่บาตร/ทำบุญ เป็นครั้งคราว ร้อยละ 79.7

รองลงมาไม่ทำบุญ ร้อยละ 10.5 และใส่บาตร/ทำบุญเป็นประจำน้อยที่สุด ร้อยละ 9.9 การสวดมนต์ก่อนนอน ทำเป็นครั้งคราว ร้อยละ 47.3 ทำเป็นประจำ ร้อยละ 29.6 และไม่สวดมนต์ก่อนนอน ร้อยละ 23.1 ส่วนการนั่งสมาธิ/สงบจิตใจ ทำเป็นครั้งคราว ร้อยละ 56.8 รองลงมาคือไม่ทำ ร้อยละ 31.6 และทำเป็นประจำ ร้อยละ 11.6 มน.จึงได้จัดโครงการธรรมะสัญจรขึ้น เพื่อนำนิสิตไปฝึกสมาธิ ปฏิบัติธรรมตั้งแต่ปี 2550-2551 พบว่าเด็กได้เรียนรู้การฝึกสมาธิ และสามารถนำหลักธรรมคำสอนทางศาสนามาพัฒนาชีวิตมากขึ้น

โดยในปี 2552 มน.จะได้สานต่อโครงการธรรมะสัญจร โดยจะนำนิสิตและบุคลากรในหน่วยงานต่างๆ ไปปฏิบัติธรรม ณ วัดสวนร่มบารมี อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก เพื่อให้นิสิตได้ใช้หลักธรรมทางศาสนาพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และได้ปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนา ฝึกความรับผิดชอบในกระบวนการกลุ่ม ได้เรียนรู้การฝึกพัฒนาจิต วิปัสสนากรรมฐาน และโครงการจัดสร้างธรรมะสถานขึ้นภายในมหาวิทยาลัยด้วย ซึ่งขณะนี้ได้จัดทำโครงสร้างรูปแบบเสร็จเรียบร้อยแล้ว คาดว่าสามารถดำเนินการได้ในปี 2553 เพื่อกระตุ้นให้นิสิตได้ฝึกฝนจิตใจและมีธรรมะสถานได้ปฏิบัติธรรมด้วย

// //

ปัจจุบันปัญหาเด็กและเยาวชนมีมากมาย ทั้งเด็กติดเกม การดื่มสุรา และสิ่งยั่วยุต่างๆ การส่งเสริมให้นักศึกษามีภูมิคุ้มกันทางจิตใจเป็นเรื่องสำคัญ โดยเฉพาะการนำหลักธรรมทางศาสนามาใช้ได้จริง และเข้าศาสนสถานเพื่อพัฒนาจิตใจ ไม่ใช่แค่เพียงขอพรเรื่องสอบผ่าน หรือเรื่องความรักเท่านั้น รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต มน.กล่าว

เสียงเล็กๆ นวันเด็กขอนายกฯช่วยคนไทยรักกัน

วันเด็กแห่งชาติปีนี้...ผู้ปกครองต่างพาบุตรหลานไปเที่ยวชมตามสถานที่ต่างๆ ที่เปิดเป็นพื้นที่ต้อนรับเด็กและเยาวชน โดยเฉพาะ ทำเนียบรัฐบาล ที่เคยโอ่อ่ากว้างใหญ่ กลับแคบลงไปถนัดตา

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด