ข้าราชการชายเฮ! ได้เงินพร้อมสิทธิลาดูแลภรรยาคลอด 15 วัน

ข้าราชการชายเฮ! ได้เงินพร้อมสิทธิลาดูแลภรรยาคลอด 15 วัน
S! News

สนับสนุนเนื้อหา

ครม.อนุมัติร่างพระราชกฤษฏีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญ และร่างระเบียบว่าด้วยการจ่ายค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ 

นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด รักษาราชการโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่า ครม.อนุมัติร่างพระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่นในลักษณะ และร่างระเบียบว่าด้วยการจ่ายค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ โดยสาระสำคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา กำหนดให้ข้าราชการซึ่งได้รับอนุญาตให้ลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร จะมีสิทธิได้รับเงินเดือนในระหว่างลาได้ไม่เกิน 15 วันทำการ โดยมีเงื่อนไขว่าหากเป็นการลาภายใน 30 วันแรก นับแต่วันที่ภริยาคลอดบุตรมีสิทธิได้รับเงินเดือนในระหว่างลา แต่ถ้าเป็นการลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตรหลังจากพ้น 30 วันแรก ให้ขึ้นกับบังคับบัญชาเป็นผู้พิจารณาว่าจะได้รับเงินหรือไม่ 

รวมทั้งกำหนดให้ข้าราชการที่ลากิจส่วนตัว เพื่อเลี้ยงดูบุตรต่อเนื่องจากการลาคลอดบุตร ไม่ได้รับเงินเดือนระหว่างลา