โปรดเกล้าฯพรก.กู้เงิน4ฉบับ-มีผล27 ม.ค. 2555

โปรดเกล้าฯพรก.กู้เงิน4ฉบับ-มีผล27 ม.ค. 2555
INN News

สนับสนุนเนื้อหา


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชกําหนดปรับปรุงการบริหารหนี้เงินกู้ ที่ กระทรวงการคลัง กู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน พ.ศ.2555 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2555 ให้บังคับใช้ ตั้งแต่ วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป ทั้งนี้ เนื้อหาของพระราชกำหนดมีมาตราที่น่าสนใจ ประกอบด้วย มาตรา 4 ให้กองทุนฟื้นฟู มีหน้าที่ชำระคืนต้นเงินกู้ และชำระดอกเบี้ยเงินกู้ของกระทรวงการคลัง ที่กู้เพื่อกองทุนฟื้นฟู ที่ยังคงมีอยู่ และในระยะที่ 2 ซึ่งรวมถึง การปรับโครงสร้างหนี้ด้วย มาตรา 6 รายได้ของธนาคารแห่งประเทศไทย อันเป็นเงิน หรือ สินทรัพย์ในบัญชี มิให้นำไปจัดสรรเป็นเงินสำรอง หรือเป็นเงินนําส่งรัฐ มาตรา 8 ให้ธนาคารแห่งประเทศไทย มีอํานาจเรียกให้สถาบันการเงิน นําส่งเงินเป็นอัตราร้อยละต่อปี ของยอดเงินฝากถัวเฉลี่ยของบัญชี ที่ได้รับการคุ้มครองเงินฝาก ซึ่งเมื่อรวมกับอัตราที่กําหนดให้สถาบันการเงินนําส่งเข้ากองทุนแล้ว ต้องไม่เกินร้อยละ 1 ต่อปีของยอดเงินฝาก มาตรา 9สถาบันการเงินใด ไม่นําส่งเงินตามมาตรา 8 หรือ นําส่งไม่ครบภายในระยะเวลา ต้องเสียเงินเพิ่มในอัตราไม่เกินร้อยละ 2 ต่อเดือน ของจํานวนเงินที่ไม่นําส่ง และมาตรา 11 ให้ กระทรวงการคลัง โอนเงินของกองทุนเพื่อการชำระคืนต้นเงินกู้ ชดใช้ความเสียหายของกองทุนฟื้นฟูและเมื่อแล้วเสร็จ ให้ยุบเลิกกองทุน

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!