สนข.ชู2โครงการลดปัญหาภูมิอากาศเปลี่ยน

INN News

สนับสนุนเนื้อหา


นายชาญชัย สุวิสุทธะกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร หรือ สนข. เปิดเผยถึงการจัดสัมมนาทางวิชาการโครงการศึกษาเพื่อจัดทำแผนแม่บทในการพัฒนาระบบการขนส่งที่ยั่งยืน และเพื่อลดปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ ครั้งที่ 1 ว่า เพื่อเตรียมความพร้อมของภาคขนส่ง ในการรับมือกับวาระประชาคมโลก และกรอบพันธกรณีระหว่างประเทศ ในเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ ที่อาจส่งผลกระทบต่อภาคขนส่ง และเพื่อเป็นกรอบแนวทางการดำเนินการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม ซึ่งการศึกษาดังกล่าว ได้เสนอแนะมาตรการสู่การพัฒนาการขนส่งที่ยั่งยืนที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย คือ มาตรการด้านการวางแผนโครงสร้างพื้นฐาน และการบริหารด้านการเดินทาง มาตรการด้านการพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อลดปล่อยมลพิษ มาตรการด้านการจูงใจทางนโยบายและกฎระเบียบ มาตรการด้านการปลูกจิตสำนึกด้านการขนส่งที่ยั่งยืน ต้นทุนทางสิ่งแวดล้อม และมาตรการการจูงใจทางเศรษฐกิจ โดยในขณะนี้ได้มีโครงการนำร่องเพื่อการพัฒนาระบบการขนส่งที่ยั่งยืนและลดปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ คือ โครงการนำร่องการศึกษาระบบการขนส่งสาธารณะชุมชนกรณีศึกษาเทศบาลเมืองแกลง จ.ระยอง และโครงการนำร่องการประเมินดัชนีความสะดวกในการเดินทางเท้าในเขตเมืองเชียงใหม่ ทั้งนี้ หลังจากที่วิทยากร ได้บรรยายจบแล้ว ก็ได้ให้ผู้ร่วมเข้าสัมมนา แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เพื่อนำไปดำเนินการจัดทำแผนแม่บทในการพัฒนาระบบการขนส่งที่ยั่งยืน และลดปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อไป

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!