คลังสั่งสรรพสามิตปรับโครงสร้างภาษีสุรา

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายมั่น พัธโนทัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ได้มอบหมายให้กรมสรรพสามิต ไปศึกษาแนวทางการปรับอัตราภาษีของสุราขาว และสุราผสม ให้สูงขึ้น ต่อรายได้สุราขาว ในปีงบประมาณ 2553 รวมทั้งสิ้น 14,333 ล้านบาท เพิ่มจากปี 2552 ร้อยละ 3.45 ส่วนสุราผสม มีรายได้ทั้งสิ้น 14,727 ล้านบาท เพิ่มจากปี 2552 ร้อยละ 35.15 อย่างไรก็ตามเพื่อสอดคล้องกับนโยบายการลดการบริโภคสุรากลั่น ของทั้ง 2 ประเภท และการจัดเก็บสุราขาวและสุราผสม ยังไม่เต็มเพดาน จึงเห็นควรให้มีการเสนอปรับอัตราภาษีให้สูงขึ้นเพื่อลดการบริโภคสุราดังกล่าวลง อีกทั้งราคาทั้ง 2 ประเภท ไม่ได้มีการปรับราคาภาษีมาระยะหนึ่งแล้ว โดยปรับครั้งล่าสุดเมื่อเดือน พ.ค. 2552

เรื่องล่าสุดของหมวด เศรษฐกิจ

ดูหมวด เศรษฐกิจ ทั้งหมด