คนไม่วิตกดินไหวแนะรัฐให้ความสำคัญ

คนไม่วิตกดินไหวแนะรัฐให้ความสำคัญ

คนไม่วิตกดินไหวแนะรัฐให้ความสำคัญ เกี่ยวกับ การเมือง

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

สวนดุสิตโพล เปิดเผย ผลการสำรวจความคิดเห็นประชาชน เรื่อง ประเทศไทยกับเหตุการณ์แผ่นดินไหว จากเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่ประเทศพม่า และส่งผลมาถึงประเทศไทย พบว่า ประชาชนติดตามข่าวสารเรื่องดังกล่าว และเหตุที่เกิดขึ้น ประชาชนส่วนใหญ่ 42.86 % ไม่ค่อยวิตกกังวลหรือเครียดมาก เพราะเห็นว่าควรมีสติ และเตรียมตนเองให้พร้อม ขณะที่ 31.75 % ค่อนข้างกังวล และเครียด เพราะประเทศไทยยังไม่เคยเจอะกับเหตุกาณ์ลักษณะดังกล่าว ขณะที่ 8.46 % วิตกกังวล และเครียดมาก ซึ่งหากเกิดเหตุกาณ์แผ่นดิไนไหวในประเทศไทยจริง ประชาชนจะมีวิธีป้องกันตัว 40.46 % เห็นว่า ควรตั้งสติ ไม่ตื่นตระหนก 25.18 % ติดตามรับฟังข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิด ขณะที่ 20.33 % เมื่อเกิดแผ่นดินไหว ให้รีบออกจาก อาคาร บ้านเรือนโดยเร็ว ซึ่งเหตุกาณ์แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้น ประชาชน ส่วนใหญ่ 52.41% ขอให้รัฐบาล และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตระหนัก และจริงจัง และมีการประชุมองค์กรที่เกี่ยวข้องวางแผนร่วมกันในการป้องกัน24.50 % ขอให้รัฐบาลเปิดเผย ข้อมูลตามความจริง ไม่ปกปิด และดูแลโครงสร้างอาคาร บ้านเรือนต่างๆ โดยเฉพาะสถานที่สำคัญ

อย่างไรก็ตาม เหตุกาณ์แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้น สามารถนำมาเป็นบทเรียน โดยประเทศญี่ปุ่น ที่มีการจัดระบบการดูแลเรื่องภัยพิบัติ เป็นอย่างดี แต่เมื่อเจอะปัญหา ก็ย่ำแย่ รองลงมา คือ ให้ดูประเทศญี่ปุ่น ในการมีระเบียบวินัย การเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

และเหตุที่เกิดขึ้นนั้น มองว่า ภัยธรรมชาติและสภาพแวดล้อม ของโลกเปลี่ยนไปจากอดีตมากและทุกประเทศไม่ควรประมาทนิ่งนอนใจเรื่องล่าสุดของหมวด การเมือง

ดูหมวด การเมือง ทั้งหมด