สมัชชาเครือข่ายองค์กรชุมชนร่วมเวทีชาติ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายเจษฎา มิ่งสมร กรรมการและเลขานุการเครือข่ายองค์กรชุมชนเพื่อการปฏิรูปเปิดเผยว่า ได้ยื่นมติสมัชชาปฏิรูปประเทศไทย ของขบวนองค์กรชุมชน ต่อ ศ.นพ.ประเวศ วะสี ประธานกรรมการสมัชชาปฏิรูป เพื่อผลักดันเข้าสู่เวทีสมัชชาปฏิรูประดับชาติครั้งที่ 1 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-26 มีนาคม นี้ โดยมีข้อเสนอสำคัญที่เครือข่ายองค์กรชุมชนสามารถดำเนินการปฏิรูปหรือจัดการตนเองได้ทันที ควบคู่กับข้อเสนอให้หน่วยงานและรัฐบาลสนับสนุน รวม 5 ประเด็น 27 ข้อเสนอ อาทิ การคืนอำนาจการจัดการตนเองให้ชุมชนท้องถิ่นโดยเน้นให้เครือข่ายองค์กรชุมชนระดับตำบลมีส่วนกำหนดแผนพัฒนาระดับตำบลร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การปฏิรูประบบการจัดการที่ดินเพื่อความเป็นธรรม การส่งเสริมการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นการปรับเปลี่ยนระบบเกษตรกรรม เพื่อความมั่นคงทางด้านอาหาร โดยส่งเสริมให้ชุมชนปรับเปลี่ยนวิถีการผลิตเป็นระบบเกษตรอินทรีย์ ลดการพึ่งปัจจัยการผลิตที่เป็นพิษ ผลักดันพรบ.คุ้มครองพื้นที่การเกษตร และการบูรณาการกองทุนชุมชนและเศรษฐกิจชุมชน เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สิน เป็นต้น


เรื่องล่าสุดของหมวด การเมือง

ดูหมวด การเมือง ทั้งหมด