นายกฯเปิดงานวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาวิชาการงานวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่ ครั้งที่ 2 พร้อมปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ การพัฒนาพื้นที่และการสร้างความสามารถในการจัดการตนเองของชุมชนและท้องถิ่น ที่ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ว่า การพัฒนาความรู้การวิจัยที่มีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายของท้องถิ่นและชุมชนนั้น ถือว่า มีความสำคัญและท้าทายในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ซึ่งรัฐบาลจะผลักดันอย่างเต็มที่ โดยเน้นย้ำใน 3 มิติ ประกอบด้วย ความพยายามลดความเหลื่อมล้ำ รวมทั้ง ความเสมอภาคที่ต้องอาศัยความร่วมมืออย่างแท้จริง โดยการสร้างกระบวนการเติบโตที่มาจากฐานราก รวมถึง มิติการเสริมสร้างเศรษฐกิจและสังคม พร้อมให้ความสำคัญ กระบวนการมีส่วนร่วมเพิ่มศักยภาพให้ชุมชนและท้องถิ่น ซึ่งจะทำให้เกิดความสำเร็จและพัฒนาอย่างยั่งยืน และมิติที่ 3 คือ การส่งเสริมให้เยาวชนเข้ามีส่วนร่วมในการกำหนดบทบาท สร้างการพัฒนาให้กับท้องถิ่นของตนเองด้วย

เรื่องล่าสุดของหมวด การเมือง

ดูหมวด การเมือง ทั้งหมด