ส.ว.โหวต ไม่เห็นด้วยงบรายจ่าย54

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

การประชุมวุฒิสภาในวันนี้มี นายประสพสุข บุญเดช ประธานวุฒิสภา ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุม โดยมีวาระพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ 2554 วงเงินกว่า 9.9 หมื่นล้านบาท โดย ส.ว.ส่วนใหญ่ อภิปรายไม่เห็นด้วยกับการจัดทำงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมดังกล่าว ซึ่งบางโครงการ ไม่มีแผนงานโครงการที่ชัดเจน รวมทั้งการจัดสรรงบประมาณ ยังกระจุกตัวในบางพื้นที่ อาทิ น.ส.รสนา โตสิตระกูล ส.ว.กทม. ตั้งข้อสังเกตว่า การจัดทำงบประมาณดังกล่าวของรัฐบาลนั้น ขาดวินัยการเงินการคลัง ไม่มีรายละเอียดเงินชดเชยของคลังกว่า 8,400 ล้านบาท ซึ่งเห็นว่า การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2554 ของรัฐบาลก็มีสัดส่วนของรายจ่ายประจำสูงมาก และเมื่อตั้งงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมอีก จึงมองว่า เป็นการตั้งงบประมาณ
เพื่อไว้ใช้หาเสียงหรือไม่