สภาเตรียมถกร่าง พรบ.งบรายจ่าย9หมื่นล.บ.

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

การประชุมวุฒิสภา ในวันนี้ จะเริ่มเวลา 10.00 น. โดยมีวาระสำคัญ อาทิ การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ 2554 วงเงินกว่า 9.9 หมื่นล้านบาท ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญ ของวุฒิสภา พิจารณาเสร็จแล้ว โดยหากที่ประชุมวุฒิสภา มีมติเสียงข้างมาก เห็นชอบ ตามที่ประธานผู้แทนราษฎรแก้ไข ก็จะส่งร่างพระบัญญัติดังกล่าว ขึ้นทูลเกล้าฯ ต่อไป

ทั้งนี้ ในรายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญ มีการสรุปข้อสังเกต ในการจัดสรรงบประมาณ โดยสรุปว่า กระทรวงการคลัง ควรให้ความสำคัญกับชีวิตเป็นอยู่ รายได้ของประชาชน และการกระจายรายได้ โดยไม่ควรให้ความสำคัญ เฉพาะตัวเลขการเจริญเติบโต ทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว พร้อมกันนี้การ จัดสรรงบประมาณของหน่วยงาน ไม่ควรกระจุกตัว โดยเฉพาะงบประมาณเกี่ยวกับช่วยเหลือเยียวยา และบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน จะต้องจัดสรรให้ครอบคลุมในทุกพื้นที่ ตามความจำเป็น และความเหมาะสม