โพลชี้นายกฯสอบตกแจงแก้ของแพง,เงินเฟ้อ

โพลชี้นายกฯสอบตกแจงแก้ของแพง,เงินเฟ้อ
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

หาดใหญ่ โพล โดยสำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ มีวัตถุประสงค์ เพื่อสำรวจความคิดเห็นของประชาชน 14 จังหวัดภาคใต้ เกี่ยวกับการอภิปรายไม่ไว้วางใจ รัฐบาล นายอภิสิทธิ์ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลประชาชน จำนวน 1,005 ตัวอย่าง พบว่า ประชาชนพอใจการทำหน้าที่ของฝ่ายรัฐบาลมากที่สุด อยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย 5.65 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน รองลงมา ประธาน และรองประธานสภาผู้แทนราษฎร และฝ่ายค้าน ขณะที่ร้อยละ 71.7 ไม่เชื่อข้อมูลของฝ่ายค้าน มีเพียงร้อยละ 28.3 ที่เชื่อข้อมูล และส่วนใหญ่เห็นว่า นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีทั้ง 9 คน สอบผ่านในการชี้แจงการอภิปรายไม่ไว้วางใจในครั้งนี้ โดยมี นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ได้รับความไว้วางใจสูงสุดจากประชาชน ร้อยละ 73.7 ส่วน นางพรทิวา นาคาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกระทรวงพาณิชย์ ได้รับความไว้วางใจต่ำสุดจากประชาชน เพียงร้อยละ 59.6 ส่วนประเด็นต่างๆ ในการอภิปรายไม่ไว้วางใจ พบว่า ประชาชนร้อยละ 53.5 เห็นว่า รัฐบาล นายอภิสิทธิ์ สอบตกเรื่องการแก้ปัญหาสินค้าราคาแพง อัตราเงินเฟ้อ สูงมาก แต่ประเด็นที่ต้องแก้ไขให้ดีขึ้น คือ เรื่องของการทุจริตคอร์รัปชัน ความสมานฉันท์ของคนในสังคม และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ